domov2023-01-30T11:54:31+00:00

Informacije za uporabnike

Novice in dogodki

Čas je za obnovo mokrišč

27.01.2023|

Svetovni dan mokrišč, ki ga vsako leto obeležujemo 2. februarja, letos poteka pod sloganom: Čas je za obnovo mokrišč! Zakaj? Zdrava mokrišča so nepogrešljiva za preživetje ljudi in zdrav planet! Med mokrišča štejemo območja, ki [...]

Sečnja na Rožniku

13.01.2023|

Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib je naravovarstveno pomembno območje, katerega večji del pokriva gozd. Po Zakonu o ohranjanju narave je krajinski park »območje s poudarjenim kakovostnim in dolgotrajnim prepletom človeka z naravo, ki [...]

Naj bo 2023 naravi prijazno leto

22.12.2022|

Spoštovani, v letu, ki se poslavlja, je Zavod RS za varstvo narave beležil dvajset let svojega samostojnega delovanja. Vsem, ki v službenem času na kakršen koli način skrbite za ohranjanje slovenske narave, vsem, ki to [...]

Kaj varujemo

NARAVNE VREDNOTE
ZAVAROVANA OBMOČJA
OBMOČJA NATURA 2000
EKOLOŠKO POMEMBNA OBMOČJA
VRSTE IN HABITATNI TIPI

Razpisi

Prosto delovno mesto

06.02.2023|

Zavod RS za varstvo narave razpisuje prosto delovno mesto SAMOSTOJNI SVETOVALEC VII/2 za določen čas do 31.12.2023 s polnim delovnim časom na Osrednji enoti v Ljubljani: razpisna dokumentacija, obrazec za zaposlitev. ROK za prijavo je [...]

Prosto delovno mesto

16.01.2023|

Zavod RS za varstvo narave razpisuje prosto delovno mesto NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC za določen čas do konca trajanje projekta LIFE NarcIS (do 31.12.2024) s polnim delovnim časom in petmesečnim poskusnim delom na Osrednji enoti v Ljubljani: [...]

NARAVOVARSTVENI ATLAS

SPOROČI VRSTO

Projekti

Zavod RS za varstvo narave poleg javne službe ohranjanja narave in nalog določenih z Zakonom o ohranjanju narave, izvaja tudi vrsto projektov, katerih aktivnosti nadgrajujejo prioritetne naloge javne službe in s tem prispevajo k uresničevanju ciljev ZRSVN.

Aktivnosti, ki jih izvajamo v okviru projektov pripomorejo k bolj kakovostnim rezultatom izvedenih nalog s področja varstva biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot ter nalog s področij informiranja, izobraževanja in ozaveščanja.

V zadnjih desetih letih smo uspešno izvedli več kot  trideset projektov sofinanciranih iz različnih mednarodnih finančnih mehanizmov in posebnih evropskih skladov ter evropskih strukturnih skladov (na primer: LIFE, EGP finančni mehanizem, sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in drugih).

V prihodnjih letih bomo posebno pozornost bomo posvečali projektom iz prednostne naložbe »Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami« kot izhajajo iz Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, ter integriranemu LIFE projektu z akronimom  LIFE – IP NATURA.SI, ki bo potekal vse do konca leta 2026.

potekajoči projekti
  _
zaključeni projekti