domov2022-06-15T08:50:45+00:00

Informacije za uporabnike

Novice in dogodki

Očitimo Kranj invazivk

14.06.2022|

V soboto, 18. junija 2022, bo med 9. in 12. uro potekala akcija  z naslovom "Očistimo Kranj invazivk". Zavod RS za varstvo narave in mestna občina Kranj vabita prostovoljce, da na občinskih zemljiščih pomagajo odstranjevati [...]

Mednarodni dan geopestrosti

09.06.2022|

Mednarodni dan geopestrosti je posvečen ozaveščanju družbe o pomenu geološke raznovrstnosti ter pomenu varovanja in ohranjanja  geološke naravne dediščine. V Sloveniji imamo bogato geopestrost - od raznovrstnih kamnin,  fosilnih ostankov in mineralov, do kraških pojavov [...]

Mednarodni dan biotske raznovrstnosti

19.05.2022|

Mednarodni dan biotske raznovrstnosti – Gradimo skupno prihodnost za vse življenje, je letošnji moto obeleževanja največjega praznika, posvečenega naravi. Nagovarja nas k sodelovanju in povezovanju. K deljenju znanja in stvari. K pozornosti do proizvodnje produktov, [...]

Kaj varujemo

NARAVNE
VREDNOTE

ZAVAROVANA
OBMOČJA

OBMOČJA
NATURA 2000

EKOLOŠKO
POMEMBNA OBMOČJA

VRSTE IN HABITATNI TIPI

Razpisi

Prosti delovni mesti

01.06.2022|

Zavod RS za varstvo narave razpisuje prosti delovni mesti na Območni enoti Kranj, in sicer: STROKOVNI SODELAVEC VII/1 za določen čas enega leta s polnim delovnim časom in petmesečnim poskusnim delom: razpisna dokumentacija, obrazec za [...]

Prosti delovni mesti

31.05.2022|

Zavod RS za varstvo narave razpisuje prosti delovni mesti, in sicer: STROKOVNI SODELAEVC VII/1 (opravljanje pravnih nalog) za določen čas do 31.3.2023 na kohezijski projektih zaDravo, Natura MURA, POHORKA s polnim delovnim časom na Osrednji [...]

Prosto delovno mesto – Razpis potekel

23.05.2022|

Zavod RS za varstvo narave razpisuje prosto delovno mesto POSLOVNI SEKRETAR VI za določen čas do konca leta 31.12.2022 s krajšim delovnim časom na Območni enoti Maribor: razpisna dokumentacija, obrazec za zaposlitev. ROK za prijavo [...]

NARAVOVARSTVENI ATLAS

SPOROČI VRSTO

Projekti

Zavod RS za varstvo narave poleg javne službe ohranjanja narave in nalog določenih z Zakonom o ohranjanju narave, izvaja tudi vrsto projektov, katerih aktivnosti nadgrajujejo prioritetne naloge javne službe in s tem prispevajo k uresničevanju ciljev ZRSVN.

Aktivnosti, ki jih izvajamo v okviru projektov pripomorejo k bolj kakovostnim rezultatom izvedenih nalog s področja varstva biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot ter nalog s področij informiranja, izobraževanja in ozaveščanja.

V zadnjih desetih letih smo uspešno izvedli več kot  trideset projektov sofinanciranih iz različnih mednarodnih finančnih mehanizmov in posebnih evropskih skladov ter evropskih strukturnih skladov (na primer: LIFE, EGP finančni mehanizem, sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in drugih).

V prihodnjih letih bomo posebno pozornost bomo posvečali projektom iz prednostne naložbe »Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami« kot izhajajo iz Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, ter integriranemu LIFE projektu z akronimom  LIFE – IP NATURA.SI, ki bo potekal vse do konca leta 2026.

potekajoči projekti
  _
zaključeni projekti