domov2019-08-26T06:56:28+00:00

O zavodu

Zavod RS za varstvo narave, na kratko ZRSVN, je državna strokovna  institucija. Ustanovljen je bil  leta 1999 z razglasitvijo Zakona o ohranjanju narave, formalno je začel delovati januarja 2002. Skladno s pooblastili skrbimo za ohranjanje slovenske narave ter posebno pozornost namenjamo naravovarstveno najvrednejšim območjem  in najbolj ranljivim živalskim in rastlinskim vrstam. 

Preberi več …

Informacije za uporabnike

Novice in dogodki

Prostovoljna akcija na Pohorju

13.09.2019|

Na območju pohorskih planj se v okviru projekta LIFE Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji (Življenje traviščem/Life to grasslands) izvajajo aktivnosti za revitalizacijo zaraščenih travnih površin. Letos organiziramo deseto, tradicionalno prostovoljno akcijo čiščenja [...]

Rimska noč na Claustri

22.08.2019|

Želite videti, kakšni so bili vojaki v pozni antiki? Kaj so tu branili? Morda pa vas zanima katere živali se skrivajo v naših gozdovih? Vabimo vas, da se nam pridružite v soboto, 31. 8. 2019, [...]

Uspešno prvo leto projekta PoLJUBA

01.08.2019|

Projekt PoLJUBA, ki se osredotoča predvsem na neposredne ukrepe za izboljšanje stanja naravnega okolja in revitalizacijo kulturne krajine na 133 hektarih površine Ljubljanskega barja, je v svojem prvem letu uspešno dosegel zastavljene cilje, v določenih [...]

Dan za morje

26.06.2019|

Tretji Dan za morje – Ohranjeno naravno morsko obrežje in naravni procesi - protiutež vedno intenzivnejšim človekovim dejavnostim Na OE Piran smo svetovni Dan biotske raznovrstnosti in svetovni Dan oceanov obeležili z Dnevom za morje, na katerem smo [...]

Kaj varujemo

NARAVNE
VREDNOTE

ZAVAROVANA
OBMOČJA

OBMOČJA
NATURA 2000

EKOLOŠKO
POMEMBNA OBMOČJA

VRSTE IN HABITATNI TIPI

Razpisi

Razpisi za prosto delovno mesto

06.09.2019|

Zavod RS za varstvo narave razpisuje več prostih delovnih mest: delovno mesto Naravovarstveni svetovalec (delo na projektu LIFE STRŽEN) – na Območni enoti Ljubljana – Razpisna dokumentacija,   delovno mesto Naravovarstveni svetovalec– na Območni enoti Ljubljana [...]

Javni razpis za računalniško opremo

22.07.2019|

Vabimo vas k oddaji ponudb za javno naročilo s področja informatike. Na osnovi Sklepa o začetku postopka številka 8-IX-479/2-O-19/AK z dne 18. 7. 2019 objavljamo razpis za oddajo ponudb za javno naročilo, katerega predmet je: Računalniška oprema.  [...]

NARAVOVARSTVENI ATLAS

SPOROČI VRSTO

Projekti

Zavod RS za varstvo narave poleg javne službe ohranjanja narave in nalog določenih z Zakonom o ohranjanju narave, izvaja tudi vrsto projektov, katerih aktivnosti nadgrajujejo prioritetne naloge javne službe in s tem prispevajo k uresničevanju ciljev ZRSVN.

Aktivnosti, ki jih izvajamo v okviru projektov pripomorejo k bolj kakovostnim rezultatom izvedenih nalog s področja varstva biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot ter nalog s področij informiranja, izobraževanja in ozaveščanja.

V zadnjih desetih letih smo uspešno izvedli več kot  trideset projektov sofinanciranih iz različnih mednarodnih finančnih mehanizmov in posebnih evropskih skladov ter evropskih strukturnih skladov (na primer: LIFE, EGP finančni mehanizem, sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in drugih).

V prihodnjih letih bomo posebno pozornost bomo posvečali projektom iz prednostne naložbe »Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami« kot izhajajo iz Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, ter integriranemu LIFE projektu z akronimom  LIFE – IP NATURA.SI, ki bo potekal vse do konca leta 2026.

potekajoči projekti
  _
zaključeni projekti