domov2022-03-11T07:56:23+00:00

Obveščamo vas, da skladno z Vladnimi ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa,
na Zavod RS za varstvo narave lahko pošiljate vloge po elektronski pošti. V času uradnih ur smo dosegljivi po elektronski pošti ali na službenih telefonih.
Strank v poslovnih prostorih do preklica ne sprejemamo.
Obveščamo vas tudi, da je 20. januarja 2021 Zavod RS za varstvo narave prešel na uporabo novega državnega koordinatnega sistema D96.
Prostorski podatki v vlogah naj bodo zato navedeni v tem koordinatnem sistemu.
Hvala za razumevanje.

 

Informacije za uporabnike

Novice in dogodki

Haloze – tematska številka revije Proteus

09.05.2022|

Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, je sodelovala pri pripravi štirikratne številke revije Proteus o Halozah, ki ga je izdalo Prirodoslovno društvo Slovenije. Proteus je najstarejša naravoslovno revija, ki izhaja že od leta [...]

Velikonočnica na Boču in njeno varstvo

08.04.2022|

Velikonočnico, zavarovano in redko predstavnica stepskih rastlin v Sloveniji najdemo le na nekaj nahajališčih. Eno od najbolj znanih je na Boču. Zaradi svoje redkosti in prepoznavnosti si strokovnjaki varstva narave, planinci in lokalna skupnost na [...]

Kaj varujemo

NARAVNE
VREDNOTE

ZAVAROVANA
OBMOČJA

OBMOČJA
NATURA 2000

EKOLOŠKO
POMEMBNA OBMOČJA

VRSTE IN HABITATNI TIPI

Razpisi

Prosto delovno mesto

09.05.2022|

Zavod RS za varstvo narave razpisuje prosto delovno mesto NARAVOVARSTVENI SODELAVEC IV za določen čas do konca trajanje projekta LIFE NarcIS (do 31.12.2024) s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom na Osrednji enoti v [...]

Prosti delovni mesti

06.05.2022|

Zavod RS za varstvo narave razpisuje prosti delovni mesti na Območni enoti Ljubljana, in sicer: STROKOVNI SODELAVEC VII/1 za določen čas do 31.8.2022 na projektu LIFE STRŽEN in JeloviZA s polnim delovnim časom: razpisna dokumentacija, [...]

Prosti delovni mesti – Razpis potekel

26.04.2022|

Zavod RS za varstvo narave razpisuje prosti delovni mesti na Območni enoti Kranj, in sicer: STROKOVNI SODELAVEC VII/1 za določen čas enega leta (z možnostjo podaljšanja) na projektu JeloviZA s polnim delovnim časom in petmesečnim [...]

NARAVOVARSTVENI ATLAS

SPOROČI VRSTO

Projekti

Zavod RS za varstvo narave poleg javne službe ohranjanja narave in nalog določenih z Zakonom o ohranjanju narave, izvaja tudi vrsto projektov, katerih aktivnosti nadgrajujejo prioritetne naloge javne službe in s tem prispevajo k uresničevanju ciljev ZRSVN.

Aktivnosti, ki jih izvajamo v okviru projektov pripomorejo k bolj kakovostnim rezultatom izvedenih nalog s področja varstva biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot ter nalog s področij informiranja, izobraževanja in ozaveščanja.

V zadnjih desetih letih smo uspešno izvedli več kot  trideset projektov sofinanciranih iz različnih mednarodnih finančnih mehanizmov in posebnih evropskih skladov ter evropskih strukturnih skladov (na primer: LIFE, EGP finančni mehanizem, sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in drugih).

V prihodnjih letih bomo posebno pozornost bomo posvečali projektom iz prednostne naložbe »Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami« kot izhajajo iz Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, ter integriranemu LIFE projektu z akronimom  LIFE – IP NATURA.SI, ki bo potekal vse do konca leta 2026.

potekajoči projekti
  _
zaključeni projekti