domov2020-10-15T13:31:58+00:00

Spoštovani uporabniki storitev Zavoda RS za varstvo narave,

obveščamo vas, da skladno z Vladnimi ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa,
od 15. oktobra 2020 na Zavod RS za varstvo narave lahko pošiljate vloge po elektronski pošti.
V času uradnih ur smo dosegljivi po elektronski pošti ali na službenih telefonih.
Strank v poslovnih prostorih do preklica ne sprejemamo.
Hvala za razumevanje. 

Informacije za uporabnike

Novice in dogodki

Odstranjevanje velikega pajesena

07.01.2021|

V zadnjih dneh preteklega leta smo na Zavodu RS za varstvo narave organizirali akcijo odstranjevanja velikega pajesena v Kranju, ob  Čirškem klancu. Celotna organizacija odstranitve je potekala od začetka novembra, ko smo pregledovali teren in [...]

Trajnostna raba tujerodnih drevesnih vrst

10.12.2020|

V sklopu projekta ALPTREES smo 30. septembra izvedli Nacionalno delavnico z deležniki in predstavniki v Sloveniji. Cilj projekta je bolj učinkovito upravljanje in trajnostna raba tujerodnih drevesnih vrst(TDV) v alpskem prostoru z razvojem transnacionalne strategije [...]

Kaj varujemo

NARAVNE
VREDNOTE

ZAVAROVANA
OBMOČJA

OBMOČJA
NATURA 2000

EKOLOŠKO
POMEMBNA OBMOČJA

VRSTE IN HABITATNI TIPI

Razpisi

Prosta delovna mesta

17.12.2020|

Zavod RS za varstvo narave razpisuje več prostih delovnih mest na Osrednji enoti v Ljubljani., in sicer: Analitik VII/2 (I) za določen čas do konca trajanja projekta LIFE NARCIS s polnim delovnim časom in s [...]

NARAVOVARSTVENI ATLAS

SPOROČI VRSTO

Projekti

Zavod RS za varstvo narave poleg javne službe ohranjanja narave in nalog določenih z Zakonom o ohranjanju narave, izvaja tudi vrsto projektov, katerih aktivnosti nadgrajujejo prioritetne naloge javne službe in s tem prispevajo k uresničevanju ciljev ZRSVN.

Aktivnosti, ki jih izvajamo v okviru projektov pripomorejo k bolj kakovostnim rezultatom izvedenih nalog s področja varstva biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot ter nalog s področij informiranja, izobraževanja in ozaveščanja.

V zadnjih desetih letih smo uspešno izvedli več kot  trideset projektov sofinanciranih iz različnih mednarodnih finančnih mehanizmov in posebnih evropskih skladov ter evropskih strukturnih skladov (na primer: LIFE, EGP finančni mehanizem, sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in drugih).

V prihodnjih letih bomo posebno pozornost bomo posvečali projektom iz prednostne naložbe »Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami« kot izhajajo iz Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, ter integriranemu LIFE projektu z akronimom  LIFE – IP NATURA.SI, ki bo potekal vse do konca leta 2026.

potekajoči projekti
  _
zaključeni projekti