Vabimo vas k oddaji ponudb za javno naročilo v projektu Za Kras, s polnim naslovom Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju nature 2000 »Kras« (OP20.01465), ki sledi izhodiščem Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020. Izvaja se v okviru prednostne naložbe »Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami«.

Na osnovi Sklepa o začetku postopka številka 8-IX-340/13-O-18/JL z dne 27. 3. 2019 objavljamo razpis za oddajo ponudb za javno naročilo, katerega predmet je: SANACIJA POTI V DIVAŠKI JAMI – IZVEDBA GRADBENIH IN INŠTALACIJSKIH DELProjekt/naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil – Oznaka naročila: JN004495/2019-W01.

Razpisna dokumentacija:

01 Razpisna dokumentacija z navodili ponudnikom

02 Obrazec Ponudba

03-Obrazec_Predračun rekapitulacija

04-Obrazec_Predračun_rekapitulacija po mejnikih

05-Obrazec_Predračun

06-Obrazec-Izjava za gospodarski subjekt

07-Obrazec-Izjava poklicna dejavnost

08-Referenčno potrdilo za gospodarski subjekt

09-Vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe za izvedbo javnega naročila

10-Obrazec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

11-Obrazec-Tehnične specifikacije

12-Soglasje podizvajalca za neposredna plačila

13-Osnutek pogodbe

 Sprejem ponudb poteka do 15. julija letos do 10.00 ure.