Vse, ki se ukvarjate z meteoriti, jih preučujete ali vas nanje veže delo ter raziskovalna dejavnost ali pa ste le ljubiteljski poznavalec in morebitni zbiralec, vas seznanjamoi s pravili ravnanja ob tovrstnih najdbah na območju Republike Sloveniji.
Meteorit (skupek mineralov iz vesolja, najden na zemlji) je skladno s Pravilnikom o določitvi in varstvu naravnih vrednot, Priloga 2, naravna vrednota. Ne glede na njegovo velikost, je meteorit izjemen ali redek skupek mineralov iz vesolja, katerega varstvo ureja Zakon o ohranjanju narave.  Zakon določa obveznosti najditelja minerala in govori o prometu z minerali, ki so naravne vrednote.

Na osnovi Zakona ohranjanju narave veljajo pravila ravnanja v primeru najdbe:

  • Fizična ali pravna oseba, ki najde mineral, ki je naravna vrednota, mora o najdbi obvestiti organizacijo, pristojno za ohranjanje narave.
  • Fizična ali pravna oseba iz prejšnjega odstavka mora mineral ali fosil, ki je naravna vrednota, hraniti tako, da se ne poškoduje ali uniči.
  • Minerala, ki je naravna vrednota, ni dovoljeno dajati v promet.
  • Minerala, ki je naravna vrednota, ni dovoljeno izvoziti ali iznositi.

Za zgoraj navedene kršitve so predpisane tudi globe, ki znašajo med 2.000 eur in 10.000 eur (kršitev 75. člena ZON) , v primeru da je ogrožena naravna vrednota (kršitev 40. člena ZON) pa med 10.000 eur in 50.000 eur. Naravovarstveni nadzornik, pristojni inšpektor, carinik ali policist v okviru pristojnosti za nadzor po Zakonu o ohranjanju narave (161.člen) lahko zasežejo predmete, ki so uporabljeni za prekršek ali namenjeni za prekršek ali so nastali s prekrškom. Z zaseženimi predmeti se ravna skladno z zakonom o prekrških.

Podatke o morebitni najdbi sporočite na Zavod za varstvo narave, osrednja enota, tel. 01 230 9500 in e-pošta zrsvn.oe@zrsvn.si ali na območno enoto Novo mesto, tel. 07 393 15 52, kjer boste dobili nadaljnje informacije o postopanju ob najdbi.