V okviru projekta PoLJUBA je bil eden najbolj ogroženih vrst metuljev, barjanski okarček, doseljen v naravni rezervat Iški morost potem, ko ga je dr. Tatjana Čelik iz Biološkega inštituta Jovana Hadžija ZRC SAZU uspešno vzgojila in nato na teren prenesla več kot 120 osebkov, kjer ga zadnjih letih niso več opazili.
Aktivnosti projekta PoLJUBA v katerem svoje znanje in aktivnosti združujejo partnerji Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Zavod RS za varstvo narave, Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije in Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije,  so usmerjene v izboljšanje razmer za številne ogrožene živalske in rastlinske vrste, vezane na ta življenjski prostor. V največji meri gre za neposredne ukrepe varstva narave ter odkupe ključnih zemljišč, saj je to osnova za ustvarjanje pogojev za ohranitev izginjajočih avtohtonih vrst.
Nedavno je bil tako v okviru projektnih aktivnosti desetletje po lokalnem izumrtju v območju Naravnega rezervata Iški morost tja ponovno naseljen metulj barjanski okarček, ena od petanstih najbolj ogroženih vrst dnevnih metuljev v Evropi.  Do leta 1990 je vrsta raztreseno poseljevala celotno Ljubljansko barje, od leta 2001 dalje pa le še njegov jugovzhodni del. Površina  življenjskega prostora barjanskega okarčka se je v zadnjih 18 letih zmanjšala za 92 %, velikost populacije pa za 75 %.  Ta, v osrednji Sloveniji zadnja populacija, je ocenjena na približno 400–500 osebkov. Intenziviranje kmetijstva je glavni razlog za zmanjševanje razširjenosti vrste in izumiranje njenih populacij na Ljubljanskem barju v zadnjih dveh desetletjih.
Da bi preprečili izumrtje vrste v osrednji Sloveniji, so strokovnjaki v letu 2019 v okviru projekta začeli z gojenjem in kasneje doselitve in obogatitve populacije na Ljubljanskem barju. Sočasno je Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje v upravljanje pridobil ključna zemljišča, na katerih z ustreznim gospodarjenjem (prostorsko in časovno prilagojeno košnjo ter odstranjevanjem lesne zarasti) izboljšujejo razmere za obstoj vrste.
Strokovnjakinja za metulje dr. Tatjana Čelik junija lani začela s procesom reintrodukcije. Iz narave je najprej odvzela šest samic barjanskega okarčka, ki so jajčeca izlegla v posebej prilagojene insektarije v Raziskovalni postaji Barje. Skozi leto je spremljala in raziskovala razvoj gosenic in jim zagotavljala optimalne življenjske pogoje. Sredi maja in v juniju letos so se gosenice postopno zabubile in več kot 150 bub je nato prenesla v novo naravno okolje naravnega rezervata Iški morost, 20 pa jih vrnila v izvorno populacijo. Prav v teh dneh zgodnjega poletja se iz bub izlegajo metulji.
Z doseljevanjem bomo nadaljevali v naslednjem letu, ko nameravamo v naravo preseliti še vsaj 240 bub, s katerimi bo poleg vzpostavitve nove lokalne populacije v Naravnem rezervatu Iški morost, obogatena tudi izvorna populacijo med Igom in Škofljico. Reintrodukcija, ki je osnovanje populacije v nekdanjem območju razširjenosti vrste s pomočjo človeka je bila za barjanskega okarčka prepoznana kot edini možen ukrep za preprečitev izumrtja vlagoljubnega ekotipa populacij vrste v Sloveniji. Je prvi poskus ponovne naselitve vrste metulja v Sloveniji in eden od manj številnih primerov v Evropi. Za takšen ukrep so bila pridobljena vsa dovoljenja skladna z zakonodajo.

STA video posnetek novinarske konference
Spletna stran projekta PoLJUBA