V zadnjih dneh preteklega leta smo na Zavodu RS za varstvo narave organizirali akcijo odstranjevanja velikega pajesena v Kranju, ob  Čirškem klancu. Celotna organizacija odstranitve je potekala od začetka novembra, ko smo pregledovali teren in iskali lokacije dreves velikega pajesena, do izvedbe v zadnjem tednu decembra, ko smo s pomočjo izvajalca odstranili enajst dreves in sestoj mlajših dreves.
Veliki pajesen (Ailanthus altissima) je srednje veliko drevo in izvira iz vzhodne Azije. V Sloveniji je prisoten več kot 150 let in se zaradi svoje invazivne narave hitro širi. Zaradi hitre rasti, uspešnega razmnoževanja in alelopatskih substanc, ki jih izločajo njegove korenine, je veliki pajesen izredno konkurenčen domorodnim rastlinam ter jih na svetlih območjih uspešno izpodriva. Zanj je značilno, da raste na presvetljenih delih gozda ali gozdnem robu, hitro pa naseli tudi degradirana območja v urbanem ali pol-urbanem okolju. Zaradi omenjenih lastnosti in negativnih vplivov, ki jih veliki pajesen povzroča, je ta vrsta uvrščena na seznam invazivnih tujerodnih vrst in določena v evropski Uredbi o preprečevanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst. Zanj velja prepoved gojenja, posedovanja, razmnoževanja, razširjanja, izpuščanja v naravo in trgovanja.
Na Zavodu RS za varstvo narave se za odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst prednostno odločamo na območjih, ki imajo naravovarstveni status in lokacija akcija odstranjevanja v Kranju je potekala na robu gabrovo – hrastovega gozda, ki je varovan kot naravna vrednota. Odločitev za izvedbo dela so še dodatno olajšala številna drevesa velikega pajesena na lokaciji, ki so vsako leto bogato semenila.
Zaradi odlične regenerativne sposobnosti velikega pajesena smo izbiri metode odstranjevanja dreves namenili posebno pozornost. Vse lokacije odkazanih dreves so bile v bližini ceste in ker je v gozdovih uporaba herbicidov prepovedna, obročkanje pa zaradi bližine ceste prenevarno, je bila edina rešitev posek dreves in prekrivanje panjev z mrežo, za katero upamo, da bo zavrla rast mladih poganjkov. Pajesen namreč po poseku agresivno odžene nove poganjke iz koreninskega sistema.
Območje bomo v prihodnje aktivno spremljali in preverjali uspešnost metode zatiranja z mrežo. Že sedaj pa vemo, da bo za uspešno dolgotrajno odstranitev velikega pajesena na tem območju, akcijo potrebno v roku enega leta ponoviti, vendar v manjšem obsegu.