Foto: P.Veenvlied, Platnica
Tema svetovnega dneva vode 2021 je vrednotenje vode. Vrednost vode pa ni mišljena v denarju, ampak po svoji stalni vrednosti za vsa živa bitja, saj je voda osnovni pogoj za preživetje vseh. Tudi za človeka je pomen vode večplasten in omogoča življenje kot ga poznamo v naših gospodinjstvih, omogoča hrano, kulturo, zdravje, izobraževanje, ekonomijo in celovitost našega naravnega okolja. Če spregledamo katero koli od teh vrednot, tvegamo, da bomo ta nenadomestljivi vir slabo upravljali. Brez celovitega razumevanja resnične, večdimenzionalne vrednosti vode pa ne bomo mogli zaščititi tega kritičnega vira v dobro vseh.
Na Zavodu RS za varstvo narave razumemo celosten pomen vode in rek, da je »voda vir življenja« jemljemo dobesedno. Običajno se vode začnemo zares zavedati, ko je začne primanjkovati ali ko nas ogroža ob poplavah. Ob tem pa pozabljamo, da je pogosto zaradi naših nespametnih ravnanj osiromašen vodni ekosistem, z vsemi svojimi hidromorfološkimi  posebnostmi in življenjem v njem.
Svetovni dan voda je namenjen prav temu –  da pomen vode pogledamo z vseh gledišč, se zavemo s katerimi ravnanji škodujemo naravnim potekom procesov in da ob zavedanju  pomena vode spremenimo naše ravnanje.
V spomladanskem času smo že pisali o dvoživkah in ekosistemskem pomenu vode za njihova življenja. V nadaljevanju izpostavljamo ribe, ki si morajo vodo deliti z vsemi potrebami človeka. In cena, ki jo narava za to plačuje?
Osredotočamo se na v celinskih vodah živeče domorodne vrste rib, ki predstavljajo nemi, a bistveni del večine ekosistemov celinskih voda. Od vseh znanih ribjih vrst celinskih voda jih 37 odstotkov uvrščeno na evropski rdeči seznam ogroženih vrst, od tega jih je štiri odstotke tik pred izumrtjem. Glede na te ocene so ribe med najbolj ogroženimi živalskimi skupinami.
Človek s poseganjem v vode že od nekdaj spreminja življenjski prostor rib. Ribe v Sloveniji ogroža uničevanje njihovega življenjskega okolja, prekomernimi odvzemi in onesnaževanje površinskih voda ter tujerodne vrste. Populacije vrst, ki v novo nastalih razmerah ne najdejo ustreznih življenjskih pogojev, se zmanjšajo in v skrajnih primerih pride tudi do lokalnega izumrtja vrste. Človek je močno posegel v ribje združbe tudi s prenašanjem vrst med porečji, ki jih ločujejo geografske ovire in jih ribe po naravni poti ne bi mogle preseči.  Poleg neposredne ogroženosti rib zaradi dejavnosti človeka, lahko spremembe v vrstni sestav rib v ekosistemu povzročajo spremembe v številčnosti drugih vrst, njihovi raznolikosti oz. sestavi združb, številu, velikostni porazdelitvi in zasedenosti habitatov.
Pomemben dejavnik ogrožanja pa je tudi odvzem vode. Kljub temu, da je Slovenija znana kot država bogata z vodo, lahko odvzemi vode na posameznih odsekih pomembno vplivajo na združbo vseh vodnih organizmov.

Povezava na spletno stran svetovnega dne voda: https://www.worldwaterday.org/