foto: Janez Tamarin, mladič močvirske sklednice


Na Ljubljanskem barju so pred našimi očmi izginjale ogrožene vrste in njihovi habitati. Zato je bilo nujno potrebno ustrezno upravljanje z zemljišči, da so za izginjajoče vrste in havitatne tipe ustvarjeni pravi pogoji, ki jih najlažje zagotovimo na odkupljenih zemljiščih. Le-ta smo odkupili v projektu PoLJUBA.

Projektne aktivnosti so v letu 2020 potekale na skoraj 160 ha kmetijskih in gozdnih zemljišč, kjer smo odstranjevali lesne zarast, sejali travo in seneneni drobir, izvajali prilagojeno košnjo, mulčlil, odstranjevali invazivne tujerodne vrste, uredili hidrološke razmere v dolini Strajanov breg, vzpostavili nove vodne habitate za želvo močvirsko sklednico in hribskega urha, obnovili habitate za kačjega pastirja koščičnega škratca ter ponovno naselili metulja barjanskega okarčka in hrošča puščavnika. Na posebej občutljivem območju travnikov, ki predstavljajo eno zadnjih prebivališč barjanskega okarčka. Ročno smo odstranjevali tudi navadno krhliko, na območju celotnega Ljubljanskega barja pa je bila izvedena tudi mozaična obnova posameznih jarkov in s tem izboljšani življenjski pogoji za koščičnega škratca.

Ukrepi, ki so poskrbeli za izboljšanje stanja populacije barjanskega okarčka in puščavnika
Med ključnimi dosežki projekta sta uspešno izvedena ponovna naselitev metulja barjanskega okarčka v Naravnem rezervatu Iški morost in obogatitev populacije hrošča puščavnika na območju Mestnega loga v Ljubljani. V obeh primerih je bila doselitev osebkov, vzgojenih v gojilnicah, prepoznana kot nujen ukrep za ohranitev močno ogroženih populacij na Ljubljanskem barju.

V pozno poletnem času je bila v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za biologijo izvedena druga doselitev hrošča puščavnika na Ljubljansko barje.  Na območje Mestnega loga je bilo nameščenih dodatnih 15 hrastovih gojilnic z lesnim muljem, v katere so bile prenešene ličinke, ki izvirajo iz Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Po pričakovanjih se bodo ličinke v odrasle hrošče preobrazile že v tem letu.

Nove mlake za močvirsko sklednico in hribskega urha
Na Ljubljanskem barju so manjša vodna telesa s stoječo vodo (mlake), ki bi bila primeren življenjski prostor za želvo močvirsko sklednico, zelo redka, zato so v okviru projekta vzpostavili 42 novih mlak in izboljšali povezljivost populacij avtohtone želve močvirske sklednice na tem območju, kar bo pripomoglo k povečanju populacije vrste. Poskrbeli so tudi za izlov tujerodnih želv rdečevratk, ki predstavljajo resno grožnjo močvirskim sklednicam.

V letošnjem letu nova tematska pot – Pot med jelšami
Intenzivno potekajo tudi dela za vzpostavitev 3-kilometrske tematske poti na Rakovi jelši, v okviru katere bo postavljenih 8 interpretacijskih postaj, ki bodo ozaveščale o pomenu ohranjanja biotske raznovrstnosti na Ljubljanskem barju. Nova Pot med jelšami bo prve obiskovalce v svoji končni podobi pričakala predvidoma jeseni.

Foto: Janez Tarman, Barjanski okarček


Foto: arhiv KP Ljubljansko barje, Hribski urh

Foto: Alen Ploj, kosec