Kmetje lahko k ohranjanju narave aktivno prispevajo z izvajanjem prilagojenih kmetijskih praks v okviru kmetijsko-okoljsko-podnebnih ukrepov (KOPOP).
Zavod RS za varstvo narave bo na usposabljanjih za kmete, ki bo potekalo 21. aprila in 3. maja letos, sodeloval s predavanjem na temo naravovarstvenih KOPOP-ov. Tudi v letu 2021 je kmetom dana možnost, da se vključijo v izvajanje teh ukrepov, vendar se morajo pred tem predhodno udeležiti usposabljanj.
Ukrep KOPOP je namenjen spodbujanju nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam. V okviru ukrepa KOPOP bodo v teku letošnje subvencijske kampanje mogoči novi vstopi v naslednje operacije KOPOP:

 • Posebni traviščni habitati,
 • Traviščni habitati metuljev,
 • Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov,
 • Steljniki,
 • Vodni viri,
 • Ohranjanje habitatov strmih travnikov,
 • Grbinasti travniki,
 • Reja domačih živali na območju pojavljanja velikih zveri,
 • Planinska paša,
 • Visokodebelni travniški sadovnjaki,
 • Ohranjanje mejic,
 • Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje in
 • Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija.

Kmetje, ki kmetujete na naravovarstveno pomembnih območjih – vabljeni!