V aprilu že enainpetdeseto  leto zapored obeležujemo dan Zemlje. Posebej ranljivi deli planeta so reke z ohranjeno rečno dinamiko in spremljajoči poplavni gozdovi z mokrišči. V Sloveniji so eni naših najobsežnejših in najbolje ohranjenih poplavnih gozdov vzdolž reke Mure. Preplet naravnih dejavnikov in tisoč let trajajoče človekove dejavnosti je ustvaril izjemno kulturno rečno krajino z mrežo rečnih in obvodnih habitatov, poplavnih gozdov in kmetijskega mozaika mokrotnih travnikov, polj in vasi na robovih poplavnih ravnic. Vse to je osnova za pravi zaklad biotske pestrosti na območju severovzhodne Slovenije. To je tudi razlog, da je bilo območje vzdolž reke Mure v letu 2018 sprejeto v mednarodno mrežo bisofernih območij v okviru programa Človek in biosfera (Man and biosphere – MAB) pod okriljem UNESCA in razlašeno kot Biosferno območje Mura*.
Biosferna območja imajo različne naloge. Pomembnejši med njimi sta je ohranjanje biotske raznovrstnosti in spodbujanje trajnostnega razvoja, k čemur pomembno prispevamo tudi z ozaveščanjem in izobraževanjem ter vključevanjem lokalnega prebivalstva. S tem namenom bomo v Biosfernem območju Mura z očiščevalno akcijo v občini Beltinci obeležoli letošnji dan Zemlje  in 50 let programa Človek in biosfera (MAB).

Biosferno območje Mura (BOM) je tudi del nastajajočega UNESCO 5-državnega biosfernega območja Mura-Drava-Donava (TBR MDD). Podpora slednjemu je trenutno potekajoči Interreg DTP projekt »lifelineMDD«, s polnim naslovom Protecting and restoring ecological connectivity in the Mura-Drava-Danube river corridor through cross-sectoral cooperation, v sklopu katerega bo pripravljena medsektorska čezmejna strategija za renaturacijo ekološke povezljivosti rek znotraj  pet državnega biosfernega območja (TBR MDD). Očišščevalna akcija je del ozaveščevalnih aktivnosti projekta lifeline MDD(Mura Festival) in bo izvedena v soorganizaciji z Zavodom za turizem, kulturo in šport Beltinci