Z začetkom julija smo na Uršlji gori začeli izvajati naravovarstvene ukrepe v okviru projekta »Balance for Nature and People/Ravnovesje za naravo in ljudi« ali krajše BANAP. Cilj projekta je skupno, čezmejno ohranjanje biotske pestrosti travišč in priprava skupnega akcijskega načrta. Slednji bo pripravljen s pomočjo pilotnih akcij posameznih partnerjev, sočasno pa se bodo skozi projektne aktivnosti razvijale tudi nove ponudbe na področju naravovarstvene vzgoje in izobraževanja ter nove tržne možnosti.

Zakaj travišča? Travišča so kot življenjsko okolje, ki ga je ustvaril človek, po številu vrst ena najbolj pestrih življenjskih okolij. V zadnjih nekaj desetletjih se soočamo z naglimi spremembami rabe prostora, v zadnjih letih pa tudi s vse pogostejšimi  temperaturnimi in klimatskimi spremembami. Zaradi sprememb pa je njihova biotska pestrost podvržena vse večjemu siromašenju.

Aktivnosti na ovršju Uršlje gore in Pece
Domačinom in planincem dobro poznana krajinska podoba Uršlje gore je odraz tradicionalne rabe v preteklosti. Danes se ta podoba spreminja, ovršje gore se zaradi opustitve paše zarašča, s tem pa se izgublja vrstna pestrost travišča, slabšajo se pogoji za ogrožene vrste ptic (divjega petelina in ruševca). Zato v projektu izvajamo ukrepe, ki bodo omogočili ohranjanje enega najbolj ogroženih habitatov z redkimi in endemičnimi vrstami, kot so kamniška murka in avstrijska murka, ki imata na Uršlji gori najbolj vzhodno rastišče. V sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec, in ob podpori planinskega društva Prevalje, Lovske družine, Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS in upravljalca RTV stolpa smo tako v tednu od 12. do 16. 7. 2021 izvajali selektivno odstranjevanje lesne in grmovne zarasti, hkrati pa z zakupnikom zemljišča pripravljamo pašni načrt, po katerem se bo na ovršju gore izvajala kratkotrajna paša z drobnico ter tako preprečili, da pisanih travnikov ne preraste smreka, nižinske trave, čmerika, šaši in druge vrste.
Podobne aktivnosti načrtujemo jeseni tudi na Peci, našem najvzhodnejšem dvatisočaku, kjer so še pred nekaj desetletji s pašo ovac in občasnim čiščenjem lesne zarasti preprečevali zaraščanje ovršja z rušjem. K sreči se na tem območju domačini ponovno vračajo k tradicionalni rabi in se paša na ovršju Pece ponovno izvaja in s tem zaraščanje tudi upočasnjuje.

Vse obiskovalce – ljubitelje narave prosimo za strpnost in previdnost v času čistilnih del ter za razumevanje v času izvajanja paše v poletnih mesecih, ki je ta ključna za zagotavljanje trajnosti alpinskih travišč na Uršlji gori in Peci. Lastnike psov posebej opozarjamo, da jih vodijo na povodcih, in tako ranljivim prostoživečim živalskim vrstam ter ovčji čredi omogočijo, da opravljajo svoje naravovarstveno poslanstvo.

Več o alpinskih traviščih si lahko preberete tudi v izobraževalnem priročniku »Raziskujmo svet travišč«

Za več informacij pa se lahko obrnete tudi na Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor na e naslov lenka.stermecki@zrsvn.si.