Vabimo vas k oddaji ponudb za javno naročilo v okviru izvajanje javne službe in drugih projektov (vključno s Skladom za podnebne spremembe) ter projektov z akronimi ALPGOV2 (program sodelovanja Interreg Alpski prostor), lifelineMDD (DTP3-308-2.3-lifelineMDD- program sodelovanja Interreg Podonavje), PIVKA.KRAS.PRESIHA; “Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera” (Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj), zaDRAVO; »Drava – Natura 2000 reka za prihodnost; Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov rečnega in obrečnega pasu reke Drave« (Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj), LIFE NarcIS – naravovarstveni informacijski sistem (denarna sredstva za so zagotovljena v okviru programa LIFE, finančnega instrumenta Evropske unije za Okolje in podnebne spremembe, ki ga upravlja in financira Evropska komisija. Projekt sofinancirajo Evropska unija (54,94 %) in Republika Slovenija s partnerji (45,06 %)) in LIFE-IP NATURA.SI (LIFE17 IPE/SI/000011).

Na osnovi Sklepa o začetku postopka številka 4304-0002/2021-2 z dne 8. 7. 2021objavljamo razpis za oddajo ponudb za javno naročilo, katerega predmet je: NAKUP ENERGIJSKO UČINKOVITE RAČUNALNIŠKE IN DRUGE OPREME (FOTOAPARATI, PROJEKTOR) ZA LETO 2021

Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil – Oznaka naročila JN-5416

Razpisna dokumentacija:

Navodila ponudnikom 
Povabilo k oddaji ponudbe
Obrazec ESPD
Obrazec Predračun 
Obrazec Soglasje podizvajalca 
Obrazec Podatki o ponudbi 
Priloga vzorec pogodbe 

Sprejem ponudb poteka do 27. 8. 2021 do 12.00 ure preko sistema e-JN  https://ejn.gov.si.