Sredozemska in s tem tudi slovenska obala, obeležuje svoj praznik spodbude enotnega trajnostnega upravljanja obalnih območij 25. septembra. Prizadevamo si za okoljsko ozaveščenost lokalnih prebivalcev, nevladnih organizacij, vseh strokovnjakov, lokalne, državne in širše politike ter medijev in spoštovanje ekoloških, socialnih in kulturnih okoliščin sredozemskega okolja. Letošnja tema Dneva sredozemske obale pravi: »Mediteran te potrebuje, če boš primaknil uho k školjki, boš to tudi slišal«.

Slovenskega morskega obrežja je v svoji naravni obliki ohranjenega le še manj kot dvajset odstotkov. Le na tej slabi petini že tako skromne slovenske obale je torej še mogoče najti ohranjene vse obrežne pasove, ki pomenijo bistven del naše morske biotske raznovrstnosti.

Opozarjamo, da z vsakim poseganjem v obalni prostor izgubimo nenadomestljiv košček tega zaklada. Tako tudi širitve plažnih oz. urbanih površin v morje neposredno in dokončno uničijo posamezne dele ključnih habitatnih tipov infralitorala (travniki, trdno dno, koraligen) in dodatno prekinjajo povezave med posameznimi deli obalnega ekosistema, ki je že močno razdrobljen, omejen na petdeset do osemdeset metrski pas morja ob obrežju in posledično tudi izjemno ranljiv.

Turizem in pomorski promet ter vsi njuni finančni prihodki so direktno povezani s stanjem morskega obrežja – ko bo ta popolnoma uničen in se naše morje dokončno ne bo več moglo obnavljati, bo prekinjena tudi funkcija samoobnavljanja in naš košček obale lahko postane »mrtva voda«, ki bo sčasoma postala tudi neuporabna za nadaljnje izkoriščanje. Zato je skrajni čas, da na obali delujemo v smeri izboljševanja stanja in prenehamo gledati le kratkoročne koristi človeka. Morje z obalo je v prvi vrsti ekosistem, ki ima svoje zakonitosti in sisteme, ki morajo delovati. Če jih bomo porušili v celoti, tudi naše morje ne bo več to, kar poznamo danes.

V letošnjem letu sprejeti Pomorski prostorski plan podaja cilje in usmeritve za nadaljnji razvoj dejavnosti na morju ter opredeljuje prostorsko in časovno usklajevanje za sektorje in dejavnosti na morju. Namenjen je usklajevanju posegov in dejavnosti pomorskih sektorjev na morju tako, da bomo dosegli izboljšanje morskega okolja v bodoče. To pa bo mogoče doseči izključno z iskanjem možnosti za zmanjšanje negativnih vplivov urbanizacije, pomorskega prometa, turizma in drugih dejavnosti z ukrepi, ki bodo ohranjali obstoječe stanje vseh naših morskih in obrežnih življenjskih okolij ali spodbujali njihovo širitev.