Vabimo vas k oddaji ponudb za javno naročilo v okviru izvajanje javne službe in drugih projektov (vključno s Skladom za podnebne spremembe) ter projektov z akronimi ALPGOV2 (program sodelovanja Interreg Alpski prostor), PIVKA.KRAS.PRESIHA; “Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera” (Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj), LIFE NarcIS – naravovarstveni informacijski sistem (denarna sredstva za so zagotovljena v okviru programa LIFE, finančnega instrumenta Evropske unije za Okolje in podnebne spremembe, ki ga upravlja in financira Evropska komisija. Projekt sofinancirajo Evropska unija (54,94 %) in Republika Slovenija s partnerji (45,06 %)) in LIFE-IP NATURA.SI (LIFE17 IPE/SI/000011).

Na osnovi Sklepa o začetku postopka številka 4304-0002/2021-2 z dne 29. 9. 2021objavljamo razpis za oddajo ponudb za javno naročilo, katerega predmet je: NAKUP ENERGIJSKO UČINKOVITE RAČUNALNIŠKE OPREME ZA LETO 2021

Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil , št. objave: JN006847/2021-W01. 

Razpisna dokumentacija:
Navodila ponudnikom
Povabilo k oddaji ponudbe
Obrazec_ESPD
Obrazec Predračun
Obrazec Soglasje podizvajalca
Obrazec Podatki o ponudbi
Priloga vzorec pogodbe

Sprejem ponudb poteka do 15. oktobra letos do 12.00 ure preko sistema e-JN.