Leto 2021 je po iniciativi Mednarodne speleološke zveze Mednarodno leto jam in krasa. Zavod RS za varstvo narave sodeluje pri ozaveščanju o pomenu in ohranjanju krasa ter kraških pojavov. Tako smo v turističnima jamama Vilenica in v Škocjanske jame izvedli obnovo, restavriranje in čiščenje. Pri izvedbi je sodelovalo tudi Jamarsko društvo Sežana ter predstavnik Inštituta za raziskovanje krasa iz Postojne, na okrogli mizi v Vilenici pa se je pridružila tudi predstavnica Ministrstva z okolje in prostor. Akcijo je podprl in v njej sodeloval direktor Zavoda RS za varstvo narave, mag. Teo Hrvoje Oršanič.
Akcija je bila namenjena upravljavcem in skrbnikom malih turističnih jam, zainteresiranim jamarjem ter sodelavcem Zavoda RS za varstvo narave, ki se ukvarjajo z varstvom jam. Potekala je skozi cel dan in je bila sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela. V prvem delu so bili predstavljeni izzivi pri turistični rabi jam s primeri poškodb v slovenskih turističnih jamah ter tehnike čiščenja in obnove (restavriranja) jam. Predstavljen je bil potek – od načrtovanja, priprave pripomočkov in orodij do izvedbe, za udeležence pa je bila predstavljena tudi izbira ustreznih tehničnih pripomočkov, obvezna osebna oprema ter upoštevani ukrepi za varnost sodelujočih.
Tudi praktični del je potekal v obeh turističnih jamah, kjer so bile predstavljene različne tehnike čiščenja. Da se da v jami veliko očistiti že z enostavnim pristopom – s ščetkanjem in vodo, so se udeleženci v jami tudi prepričali potem, ko so izvedli čiščenje različnih napisov in grafitov. Odstranjevali so še ostanke alohtonih sedimentov (nasutij) z jamskega inventarja, čistili ostanke karbida ter odstranili smeti in ostanke jamske infrastrukture. Udeleženci so bili pri praktičnem delu razdeljeni v skupine, ki so se izmenjevale na vseh izbranih točkah. Na vsaki od teh točk je bila predstavljena konkretna aktivnost, sledila je priprava delovišča, zaščita jamskega inventarja in jamske favne in nato še prikaz izvedbe konkretnega čiščenja.
Seveda pa so bile med akcijo v jamah tudi številne priložnosti za medsebojno izmenjavo izkušenj pri upravljanju turističnih jam.
Z okroglo mizo se je na temo upravljanja in skrbništva turističnih jam zaokrožila akcija v Vilenici. Predstavljena je bila zakonodaja s področja varstva in upravljanja jam, ter osnutek Pravilnika o skrbništvu podzemnih jam, ki ga pripravlja Ministrstvo za okolje in prostor. Pravilnik bo določil podzemne jame v katerih se izvaja skrbništvo, kot ukrep varstva jam. V razpravi so imeli upravljavci možnost izpostaviti konkretne izzive, s katerimi se srečujejo – od vzdrževanja jamske infrastrukture, do kadrovskih težav s katerimi se srečujejo društva. Skupna ugotovitev in cilj pa je bil, da si  vsi sodelujoči:  jamarska društva, strokovne službe kot tudi ministrstvo, prizadevajo za urejene razmere na področju rabe in varstva jam. Vse jame, vključno z jamsko infrastrukturo so namreč v državni lasti.

Akcije v jamah in udeleženci