Sodelavci projekta PIVKA.KRAS.PRESIHA, v katerem je Zavod RS za varstvo narave projektni partner, so na uvodnem dogodku predstavili dosedanje delo in načrtovane projektne aktivnosti. Projekt je v polnem teku, predstavitev medijem in deležnikom pa je potekala virtualno.
Vodilni partner projekta je Občina Pivka, partnerji projekta pa so poleg našega zavoda še Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica in Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem (FAMNIT).
Cilj projekta je usmerjen v izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov ter ohranjanje kmetijske krajine na območju Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera (KP PPJ). Projektne aktivnosti so usmerjene v ohranjanje oziroma izboljšanje stanja habitatnih tipov presihajoča jezera (mokrotni travniki) in vzhodna submediteranska suha travišča ter nekaterih evropsko pomembnih vrst – metuljev strašničinega mravljiščarja in travniškega postavneža, ptic hribskega škrjanca in pisane penice, dvoživke velikega pupka in netopirja malega podkovnjaka. Poleg tega je del sredstev namenjenih interpretaciji varstva narave in urejanju osnovne infrastrukture KP PPJ. Pomemben projektni sklop je namenjen komunikacijskim aktivnostim in sodelovanju s prebivalci in drugimi ključnimi deležniki (lastniki in upravljavci zemljišč).
Tekom projekta bomo odkupili naravovarstveno pomembna kmetijska zemljišča in vzpostavili primerno upravljanje (prilagojena košnja, paša). Na območju parka bomo odstranjevali invazivne tujerodne vrste, odstranili odpadke iz Matijeve jame in udornice Ravnica, obnovili in vzpostavili kale ter uredili kotišča netopirjev. Občina Pivka bo obnovila in razširila Ekomuzej v Slovenski vasi, uredila tri vstopne točke v park in poti med jezeri s sanacijo Napoleonovega mostu.  Vzpostavili bomo delovno skupino za področje trajnostnega kmetijstva. Organizirali bomo tudi informativni dan za kmete s predstavitvijo projekta, izobraževanje za kmete, vključene v projekt, izvajali pa bomo tudi splošne izobraževalne in komunikacijske dejavnosti.
Na Zavodu RS za varstvo narave, OE Nova Gorica, smo že pripravili osnutek podrobnejših varstvenih usmeritev za Petelinjsko jezero, ki smo jih uskladili s projektnimi partnerji ter osnutek podrobnejših varstvenih usmeritev za Palško jezero. Vsebina je bila na osnovi večkratnih terenskih ogledov, ki smo jih izvajali skupaj s preostalimi projektnimi partnerji, dopolnjena in ustrezno prilagojena. Dokumenta bosta osnova za projektni načrt upravljanja teh ožjih projektnih območij. Na podlagi spremljanja stanja na terenu smo izdelali tudi osnutek dokumenta, ki temelji na strokovnih argumentih in bo podlaga za pogodbena in skrbniška varstva ter usmerjanje rabe na vključenih kmetijskih zemljiščih.
Vodilna partnerica, Občina Pivka, je v preteklih mesecih izvajanja projekta kupila večino predvidenih naravovarstveno pomembnih zemljišč. Projektni partner FAMNIT je že izvedel prve popise za metulje, dvoživke in oba habitatna tipa. V zaključni fazi je priprava načrtov za krčitev zarasti na območju presihajočih jezer in suhih travišč. Aktivno poteka priprava in zbiranje dokumentacije za urejanje kalov, poti, vstopnih točk in prenovo ter dograditev Ekomuzeja Pivških presihajočih jezer.
S pomočjo Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijsko tehnologijo je bilo v letošnjem letu vzpostavljeno spremljanje stanja posameznih vrst in habitatnih tipov. Strokovnjaki s področja biologije ugotavljajo, da so nekatera travišča v dobrem stanju. S projektom bo  uvedeno redno spremljanje nekaterih vrst in habitatnih tipov v krajinskem parku ter zastavljene smernice za redno delo parka v prihodnje.
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica pa pripravlja analizo kmetijstva na območju Krajinskega parka, kar bo omogočilo vpogled v sedanje smernice in razvoj kmetijstva.
V začetku prihodnjega leta Občina Pivka načrtuje izvedbo javnega poziva za vključevanje kmetov, upravljavcev zemljišč. Projektni partnerji bomo čistili zarast, urejali kale, nadaljevali s spremljanjem vrst in habitatnih tipov ter prenavljali Ekomuzej.