Vlada je izdala odločbo o  ponovnem imenovanju mag. Tea Hrvoja Oršaniča za direktorja Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave (ZRSVN), za mandatno dobo štirih (4) let, od 22. 1. 2022 do 21. 1. 2026, z možnostjo ponovnega imenovanja. Mag. Teo Hrvoje Oršanič tudi trenutno opravlja delo direktorja ZRSVN, in sicer od januarja 2018. Zaključil je študij gozdarstva, leta 2005 pa je zaključil  tudi podiplomski študij na Biotehnični fakulteti in pridobil naziv magister znanosti s področja varstva narave dediščine (zapis iz 110. redne seje Vlade RS).

Mag. Oršanič je pri tem povedal: »Hvaležen sem sodelavcem za dobro opravljene naloge skozi prvi mandat vodenja zavoda, hvaležen sem organom zavoda – Strokovnemu svetu in Svetu zavoda za soglasno podporo k drugemu mandatu in hvaležen sem ministrstvu in Vladi RS za potrditev. Prvi mandat je bil zame tako na osebnem, kot na strokovnem področju zelo zahteven. Zanimivo je, da sem bil edini kandidat za to delovno mesto. V tem vidim prepoznavo zahtevnosti dela na področju varstva narave in v javnem sektorju – sploh v kadrovsko izrazito podhranjenem zavodu.
Moji cilji za prihodnja štiri leta so povezani s prizadevanji po kadrovski okrepitvi in strokovnemu razvoju zavoda, zagotavljanju spoštovanja zakonskih rokov naših izdelkov, sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, drugimi ministrstvi in državnimi organi, izobraževalnimi ustanovami ter lokalnimi skupnostmi, nevladnimi organizacijami in gospodarskimi subjekti. Varstvo narave namreč posega na prav vsa področja našega življenja. Moja velika želja je, da v državi varstvo narave postane ena od prvih prioritet na vseh področjih delovanja. Posebej poudarjam, da je skrajni čas, da spremenimo odnos do narave, razvoj usmerjamo v naravovarstveno primeren prostor, se zavemo omejenosti prostora in naravnih virov, ter se naučimo skrbeti za naravo. Ker smo na začetku leta, si želim, da vsakdo, ki bo prebral te vrstice, v tem letu naredi nekaj res dobrega za naravo.«