Velikonočnico, zavarovano in redko predstavnica stepskih rastlin v Sloveniji najdemo le na nekaj nahajališčih. Eno od najbolj znanih je na Boču. Zaradi svoje redkosti in prepoznavnosti si strokovnjaki varstva narave, planinci in lokalna skupnost na Boču prizadevajo za ohranitev velikonočnice in s tem tudi drugih vrst na tem območju Nature 2000. Današnji podpis dogovora med Zavodom RS za varstvo narave in Planinskim društvom Poljčane je pomemben prispevek k  varstvu velikonočnice na Boču, ki ga prostovoljci Planinskega društva Poljčane gradijo že več kot trideset let.
Poljčanskim planincem velikonočnica predstavlja simbol ohranjene narave Boča. Člani planinskega društva njenemu varstvu namenjajo številne prostovoljne ure, ohranjajo nahajališča, izvajajo nadzor v času cvetenja in skrbijo za vzdrževanje infrastrukture za obiskovalce. Zavod RS za varstvo narave (ZRSVN) in Planinsko društvo Poljčane sta danes v okviru projekta LIFE-IP NATURA.SI sklenila dogovor o upravljanju nahajališča velikonočnice na Boču.
Direktor Zavoda RS za varstvo narave mag. Teo Hrvoje Oršanič je ob podpisu povedal: “Z današnjim dnem smo tudi formalno vzpostavili upravljanje za varstvo velikonočnice na Boču. Dolgoletna predanost lokalne skupnosti in strokovnjakov varstva narave, še posebej iz območne enote ZRSVN Celje, je s tem dogovorom nadgradila dolgoletno sodelovanje. Tukajšnja skupnost je tako zgled za vse deležnike, ki prepoznajo vrednost ohranjana naše biotske raznovrstnosti. Tovrstna sodelovanja, kot jih srečamo na Boču, za ZRSVN predstavljajo veliko zaupanje v naše strokovnjake.”
Predsednik Planinskega društva Poljčane Janko Kovačič je dodal, da narava danes potrebuje našo pomoč: “Z dogovorom med ZRSVN in planinskim društvom bomo nadgradili naše dosedanje prizadevanje za varstvo velikonočnice na Boču. Že do sedaj so nam bili botaniki in strokovnjaki varstva narave vedno v podporo. Le s sodelovanjem lahko pomagamo naravi. Prav tako pa je to za planinsko društvo Poljčane tudi priznanje, da naše delo prispeva k ohranjanju velikonočnice.”
Z dogovorom sta ZRSVN in PD Poljčane formalno opredelila pravila ravnanja z nahajališčem velikonočnice na Boču, kot so čas in način izvajanja prve in druge košnje ter spravilo pokošene trave. PD Poljčane bo skrbelo za izvajanje ekstenzivne kmetijske prakse in nadzora nad dejavnostmi in morebitnimi posegi, ki bi lahko škodljivo vplivali na nahajališče zavarovane vrste. ZRSVN bo društvu nudil strokovno pomoč pri izvajanju aktivnosti.

Posebno leto za velikonočnico na Boču

Letos obeležujemo 70 let od izida prve številke Biološkega vestnika, v katerem je prvi urednik Viktor Petkovšek predstavil velikonočnico. S tem se je začelo večje zanimanje znanosti in tudi obiskovalcev. Petkovšek je v predgovoru prve številke zapisal: “Važna naloga Biološkega vestnika in njegovih sodelavcev je predvsem boj za znanstvene resnice proti vsem neznastvenim idealističnim pojmovanjem v biologiji. Z boljšo vzgojo kadrov bo tudi širokim ljudskim množičam pripomogel h kulturnemu dvigu.” Želimo si, da bi njegov cilj v največji možni meri uresničevali s skupnimi močmi strokovnjakov varstva narave, planincev in obiskovalcev ter občin tudi v prihodnje.
Več informacij o 70-letnici proučevanja in obiskovanja velikonočnice na Boču najdete tukaj.