Posebej zavarovanim območjem pomembnim za Sredozemlje ali SPAMI območjem (Specially Protected Areas of Mediterranean Importance) je podeljen poseben status. Letos prvič obeležujemo SPAMI dan – 15. april. Območja je opredelil Regionalni center za zavarovana območja Barcelonske konvencije. V Sredozemlju je teh območij 39, v Sloveniji pa je območje s tovrstnim statusom Krajinski park Strunjan.
Osrednja tema letošnje, prve SPAMI kampanje, je sodelovanje – ki je ključnega pomena tako na nacionalnem kot regionalnem nivoju, za uspešno varstvo morske biotske raznovrstnosti celotnega Sredozemlja.
Letošnji SPAMI dnevi bodo potekali v obliki spletne kampanje od 15. aprila – 20. maja, v Monaku pa bo 20. maja tudi slavnostni dogodek ob prisotnosti monaškega princa Alberta II. Zavod RS za varstvo narave že vrsto let sodeluje z Regionalnim centrom za zavarovana območja Barcelonske konvencije in bo v prvem obeleževanju SPAMI dne sodeloval pri spletni kampanji. Tekom meseca obeleževanja prvega SPAMI dneva, (letos kampanja poteka cel mesec) bodo vsakodnevno predstavljena vsa območja (39), med njimi tudi Krajinski park Strunjan, za predlaganje katerega je Zavod RS za varstvo narave pripravil strokovne podlage.

Podpisnice Konvencije za varstvo morskega okolja in obalnega območja Sredozemlja – krajše Barcelonska konvencija, pristopajo k zagotavljanju trajnostnega gospodarjenja z naravnimi morskimi in obalnimi viri ter varovanju morskega in obalnega okolja Sredozemlja s preprečevanjem in zmanjševanjem onesnaženja ter ohranjanjem biotske raznovrstnosti. Konvencija skupaj s sedmimi protokoli predstavlja pravno in vsebinsko osnovo za izpolnjevanje Sredozemskega akcijskega načrta (Mediterranean Action plan – MAP) pod pokroviteljstvom UNEP (United Nations Environment Programme). Slovenija je ratificirala pet protokolov, Protokol o posebej zavarovanih območjih in biotski raznovrstnosti v Sredozemlju pa neposredno posega na področje varstva narave in s tem prispeva tudi k uresničevanju Konvencije o biotski raznovrstnosti v Sredozemlju. Po tem protokolu so pogodbenice dolžne opredeliti posebej zavarovana območja (SPA – Specially Protected Areas) ter posebej zavarovana območja, pomembna za Sredozemlje (SPAMI).
Države podpisnice Barcelonske konvencije in njenih protokolov so leta 1985 v Tunisu ustanovile Regionalni center za zavarovana območja Barcelonske konvencije, t.i. RAC/SPA (Regional Activity Centre for Specially Protected Areas). RAC/SPA s svojim delovanjem pomaga sredozemskim državam pri izpolnjevanju zahtev, izhajajočih iz Protokola o posebej zavarovanih območjih in biotski raznovrstnosti. V zvezi s slednjim so države pogodbenice zavezane k pripravi inventarjev območij, ki vsebujejo redke ali ranljive ekosisteme ter so bogata z biotsko raznovrstnostjo in pomembna za ohranitev ogroženih vrst, kakor tudi pripraviti seznam ogroženih morskih rastlinskih in živalskih vrst.

Več informacij o digitalni kampanji: : http://spami.medchm.net/en