Foto: Mateja Golc

V počastitev majskih okoljskih dni, se so se predstavniki projekta zaDravo pridružili sicer tradicionalni čistilni akciji gradu Borl. Akcijo je organiziralo Društvo za oživitev gradu Borl v sodelovanju z občino Cirkulane. Po akciji košenja in grabljenja travinja v ožji okolici gradu je sodelavka iz Zavoda RS za varstvo narave udeležencem predstavila življenje skritih prebivalcev gradu – netopirjev, ter druge vsebine projekta zaDravo.
Grad Borl je pomembno netopirsko zatočišče v SV Sloveniji. Do sedaj je bilo tako v kletnih prostorih kot na podstrešju gradu zabeleženih pet vrst netopirjev, torej kar šestina vseh v Sloveniji živečih vrst netopirjev. Medtem ko so mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros), navadni netopir (Myotis myotis) in sivi uhati netopir (Plecotus austriacus) opaženi v prostorih gradu le občasno, sta si porodniški skupini vejicatih netopirjev (Myotis emarginatus) in velikih podkovnjakov (Rhinolophus ferrumequinum) grad Borl, izbrali za vsakoletno varno zavetje v času poletja. Poleg tega je grad Borl edino poznano kotišče velikega podkovnjaka v SV Sloveniji (in eno od le treh znanih v Sloveniji), zato je ohranjanje in varovanje tega gradu, kot netopirskega zatočišča, ključno za ohranitev vrste. V sklopu projekta zaDravo smo zato v preteklem letu poskrbeli za obnovo okenskih odprtin in menjavo rešetk v kletnih prostorih gradu tako, da dolgoročno omogočajo nemoteno preletavanje netopirjev v in iz zatočišča.