Projekt NATURA MURA
Zavod RS za varstvo narave je v sodelovanju z Ministrstvom RS za okolje in prostor ter s projektnimi partnerji Direkcijo RS za vode, Zavodom za gozdove Slovenije, Slovenskimi državnimi gozdovi, Občino Velika Polana in Razvojnim centrom Murska Sobota, marca 2020 začel z izvajanjem projekta Natura Mura, ki bo trajal do decembra 2023. Projekt v vrednosti 4,6 milijona EUR je financiran iz programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020 iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije, iz sredstev namenjenih doseganju ciljev Nature 2000.  Aktivnosti na terenu o predvidene vzdolž celotnega slovenskega toka reke Mure.
Osrednji cilj projekta Natura Mura je obnova vodnih, gozdnih in travniških življenjskih okolij ob reki Muri v območju Natura 2000. Pri oblikovanju projekta so aktivno sodelovale tudi lokalne skupnosti iz pomurske regije.
Aktivnosti projekta so neposredno namenjene doseganju ciljev Nature 2000, posredno pa so zasnovane na način, da prispevajo k širši ekološki obnovi poplavnega pasu Mure. Izvedba projekta pa predstavlja tudi pomemben korak k doseganju ciljev trajnostnega razvoja UNESCO Biosfernega območja Mura in čezmejnega Biosfernega območja Mura – Drava – Donava.

Aktivnosti projekta NATURA MURA s področja vodarstva v letu 2022
Obnova rečne dinamike in vodnih habitatov predstavlja največji in najpomembnejši sklop aktivnosti projekta  –  obnovo dveh mrtvic, dvajsetih mlak, šestih rokavov in renaturacijo struge reke Mure na štirih odsekih v skupni dolžini 2,6 kilometra.
Osnovni cilji izvedbe vodarskih aktivnosti je ponovna vzpostavitev naravne rečne dinamike in izboljšanje vodnih razmer v okoliških poplavnih gozdovih ter življenjskega prostora za vrste, ki za svoj razvoj potrebujejo vodo.
V sklopu vodarskih aktivnosti smo v začetku letošnjega leta vzpostavili dvajset vodih teles (mlak) v gozdnem prostoru na območju Zgornje Konjišče – Mota. V zadnjih tednih pa smo zaključili z obnovo naravovarstveno izredno pomembnih mrtvic Zaton v Petanjcih in Podkova v Benici.
Sredi avgusta 2022 smo začeli s kontrolirano širitvijo rečne struge pri Dokležovju. V septembru pa bomo širili strugo v Petanjcih,  ter nato še strugo v Moti in v Konjišču.
Obnove sta bila letos deležna tudi dva izsušena in zaplavljena rokava Mure in sicer Besnica ter Lukačeva struga. Konec leta pa bomo obnovili še rečni rokav v Alter grabi ter dveh rokavov v Dokležovju in enega v Srednji Bistrici.

Izvedba aktivnosti gozdarskega sklopa projekta NATURA MURA v letu 2022
V projektu Natura Mura se izvaja ukrepe za izboljšanje stanja dveh ciljnih habitatnih tipov poplavnih gozdov vzdolž reke Mure – obrečni gozdovi mehkolesne loke in trdolesne loke na površini dvaindvajsetih hektarjev ter ukrepe obnove močvirnega gozda v Črnem logu na območju desetih hektarjev.
Namen obnove gozdov v projektu Natura Mura, je revitalizacija poplavnih gozdov ob reki Muri. Posredno s to aktivnostjo zasledujemo cilje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi ter izboljšanje drugih ekosistemskih storitev, ki jih ti gozdovi zagotavljajo ljudem ob reki Muri.
Obnovo poplavnega gozda smo začeli izvajati v jeseni 2021. izvedli smo sečnjo neavtohtonih in invazivnih tujerodnih vrst dreves ter drugih rastlinskih vrst na izbranih lokacijah od Radencev do Murske šume v obsegu 24 hektarjev. Sledila je priprava tal za sadnjo ter sadnja sadik avtohtonih drevesnih vrst. V zimski sezoni 2021/22 smo posadili kar 100.814 sadik dreves. V zadnjih mesecih letišnjega leta so potekala negovalna dela na novo zasajenih sestojev mladih dreves z obžetvami. V Murski šumi je bila v spomladanskih mesecih izvedena gozdna paša s krškopoljskimi prašiči na območju mehkolesne loke, trenutno pa se nadaljuje na območju trdolesne loke.

Obnova mokrotnih travnikov projekta NATURA MURA
V sklopu obnove mokrotnih travnikov so aktivnosti osredotočene na obnovitev in izboljšanje stanja mokrotnih travnikov habitatnega tipa nižinski ekstenzivno gojeni travniki. Do sedaj smo v sklopu projekta na območju Penovje v Mali Polani obnovili deset hektarjev površin nekdanjih travnikov, ki so se v zadnjih desetletjih zarasli v grmišča. Iz območja smo odstranili lesno zarast in tujerodne invazivne vrste, nato pa ga zasejali s semenskim drobirjem iz lokalnih travnikov.
V letu 2022 smo na obnovljenih travnikih izvedli košnjo območja, ki ji bo jeseni sledila še paša.

Interpretacija narave projekta NATURA MURA
V sklopu interpretacije narave je v projektu predvidena vzpostavitev treh informacijskih centrov, petih interpretacijskih poligonov in štirih učnih poti, katerih vsebina bo namenjena širši javnosti za namen izobraževanja in boljšega zavedanja o pomenu in edinstvenosti narave ob Muri.
V začetku letošnjega leta smo pripravili načrt interpretacije narave ter kasneje izvedli javno naročilo za izvedbo del in izbrali izvajalca. Jeseni bomo začeli z izgradnjo interpretacijskih objektov na terenu.


Gozdna paša v Murski šumi


Izkop mrtvice Podkva


Obnovljen poplavi gozd


Odprtje rokava Besnica