Zavod RS za varstvo narave (ZRSVN), območna enota Celje je za nagrado Natura 2000 v kategoriji »sodelovanje« prijavila »Sodelovanje pri upravljanju nahajališča rumenega sleča na Vrhku«. Prijava je obrodila sadove in območju in sodelovanju pri upravljanju rumenega sleča prinesla nagrado.
Na Vrhku je eno od treh največjih nahajališč rumenega sleča v Sloveniji. Leta 2004, ob določitvi Natura 2000 območja, je bila populacija na bolj osončenih delih vitalna z nekaj metrov visokimi in široko razraslimi grmi z najdebelejšimi vejami, debelimi tudi več kot štiri centimetre, medtem ko  rastline v gozdu niso uspevale in so navadno odmrle že pri kakšnem metru višine in centimetru debelih poganjkih. Vitalnost populacije je bila torej na različnih delih nahajališča različna, vsega skupaj pa je bilo okrog sto grmov. V Strokovnih izhodiščih za vzpostavljanje omrežja Natura 2000 za rastline je bila izpostavljena problematika vitalnosti populacije zaradi osenčenosti, ki je bila močnejša na nekaj let opuščeni jasi, ki jo je ponekod že gosto obraščal beli gaber. Populacija je bila po oceni v nekoliko slabšem stanju zaradi večje zasenčenosti in verjetno tudi prevelike količine razkrajajočega se organskega opada. Nahajališče je bilo ogroženo tudi zaradi razširitve ceste tik nad rastiščem, s katere se je izpiral pesek. Neurejen je bil dostop do nahajališča. Gospodarjenje z gozdom takrat še ni bilo načrtovano v smislu ohranjanja vrste v ugodnem stanju.
Po skoraj tridesetih letih pa tu govorimo o učinkovitem upravljanju manjšega Natura 2000 območja, ki je bilo vzpostavljeno na podlagi angažiranosti in prostovoljnega dela posameznih domačinov in članov Turističnega društva Tržišče, od katerih izpostavljamo gospoda Mira Povšeta. Vključitev območja v evropsko ekološko omrežje je v lokalnem okolju povečala zavedanje o pomembnosti območja za širšo skupnost in dala zagon za izvajanje aktivnosti za njegovo ohranjanje. S prepoznavanjem te angažiranosti in njene takojšnje vključitve v vzpostavljanje upravljavskih aktivnosti na območju smo pridobili zanesljivega upravljavca in zaveznika v prizadevanjih za ohranjanje nahajališča. V vseh teh letih po vključitvi območja v omrežje Natura 2000 se kažejo vzajemni učinki takega načina upravljanja. Ugotavljamo vitalnost grmov rumenega sleča  z dobrimi obeti za dolgoročno ohranjanje populacije, kar je cilj območja Natura 2000, in večjo prepoznavnost kraja zaradi vključenosti rumenega sleča v turistično promocijo, na kar so ponosni domačini.
Na ta način se zavedanje in znanje prenaša na mlajše člane Turističnega društva Tržišče. S tem se zagotavlja kontinuirano upravljanje območja z upoštevanjem strokovnih upravljavskih smernic, ki se vseskozi dopolnjujejo z najnovejšimi spoznanji, pridobljenimi s podatki s terena.
Prve aktivnosti so bile izvedene že leta 2004 v okviru projekta predstavitev območij Natura 2000 Izdana je bila serija zloženk, med njimi Rumeni sleč – zlati zaklad gozda. Izvedba nadaljnjih aktivnosti na terenu je večinoma potekala s prostovoljnim delom in v okviru javne gozdarske in naravovarstvene službe. Del aktivnosti je bil financiran preko izvedbe tako imenovanih naravovarstvenih akcij (v izvedbi ZRSVN) in del preko izvajanja gozdarskih ukrepov (ZGS).
Za nagrado smo prijavili domačine in člane Turističnega društva Tržišče, med njimi  gospoda Mira Povšeta, domačina z Vrhka, ki je bil glavni povezovalec vseh ključnih deležnikov ter skrbnik in izvajalec konkretnih aktivnosti za ohranjanje nahajališča rumenega sleča na Vrhku. Kot domačin in član Turističnega društva Tržišče je s svojim predanim in prostovoljnim delom bistveno prispeval pri vzpostavitvi sodelovanja med lastniki zemljišča, lokalno skupnostjo, gozdarji in naravovarstveniki. Skupaj z gozdarji skrbi za vključevanje in povezanost lastnikov zemljišča v aktivnosti za ohranjanje rumenega sleča. Kot član Turističnega društva Tržišče in njegovih organov upravljanja si je prizadeval za prepoznavnost nahajališča kot pomembnega dela promocije celotnega kraja ob hkratnem zavedanju potrebne pazljivosti zaradi izjemnosti in redkosti nahajališča. V okviru tradicionalnega pohoda Azaleja, ki ga Turistično društvo Tržišče organizira vse od leta 2006, skrbi za vključevanje stroke in ozaveščanje obiskovalcev o pomenu ohranjanja rumenega sleča. Gostoljubni in prizadevni Vrhovčani z Mirom Povšetom na čelu skrbijo za urejenost svojega kraja in vsako leto poskrbijo, da je pohod na Vrhek za vsakega udeleženca nepozabno doživetje. Na enem od teh pohodov se mu je za njegovo dolgoletno prizadevanje za prepoznavnost Vrhka zahvalila takratna predsednica društva, gospa Marta Kralj, ki ga je ves čas mandata predsednice podpirala v teh prizadevanjih. Še pred vključitvijo nahajališča v omrežje Natura 2000 je obiskovalce rad popeljal na ogled cvetočih grmov rumenega sleča, ki ga domačini imenujejo azaleja. Posebej je ponosen na zahvalo profesorja botanike Toneta Wrabra, ki jo je prejel skupaj z objavljenim člankom o rumenem sleču z Vrhka.
Verjamemo, da bo nagrada še večja vzpodbuda za Turistično društvo, pa tudi za Zavod RS za varstvo narave, kjer je sodelovanje z deležniki ena od prioritet našega delovanja.


Ob podelitvi nagrade


Pohod “Azeleja” do rastišča rumenega sleča v organizaciji TD Tržišče