Voda je del našega vsakdanjika in predstavlja eno od potreb vseh živih organizmov na zemlji. Za številne vrste je voda njihovo neposredno življenjsko okolje.
Svetovni okolijski dan nas opominja, da s to naravno dobrino ravnamo preudarno. Letošnji moto «pospeševanje sprememb« nas nagovarja k reševanju krize z vodo – vse, ki lahko kot posamezniki, v okviru družine ali v skupnosti, kjer se gibamo (šola, služba, prostočasne aktivnosti…) naredimo spremembe pri porabi in ravnanju z vodo.
V času, od 22. -24. marca bo potekala tudi svetovna konferenca v New Yorku, kjer bodo k akcijskemu načrtu ukrepanja dodane zaveze posameznikov, saj za dosego cilja trajnostnega razvoja do leta 2030 na področju voda na globalnem nivoju resno zaostajamo. Gre za drobne zaveze, ki nas lahko vse vodijo v preudarnejšo rabo voda:

 • Varčujmo z vodo pri umivanju in pranju;
 • Presezimo tabuje – govorimo tudi o porabi pitne vode v sanitarijah;
 • Naj bo oskrba z vodo (prinašanje le-te) enakovredno porazdeljena med moške in ženske (velja za območja brez vodovodnih sistemov);
 • Popravimo/zamenjajmo zastarele vodovodne sisteme, kjer je izguba vode velika;
 • Nehajmo onesnaževati vodo tako, da v vodotoke ali odtoke prenehamo metati odpadke, olja, zdravila ali kemikalije;
 • Jejmo lokalno in ne kupujmo izdelkov, ki pri pripravi zahtevajo velike količine vode;
 • Bodimo radovedni in ugotovimo od kod prihaja voda, ki jo uporabljamo v svojem vsakdanu;
 • Varujmo naravo – posadimo zelenje namesto, da polagamo beton;
 • Sodelujmo v čistilnih akcijah ob lokalnih potokih in rekah;
 • Ustvarjajmo pritisk – sporočajmo nepravilnosti v zvezi z rabo vode v svojem okolju.

Povezava na mednarodno stran svetovnega dne voda: https://www.worldwaterday.org/.

Na Svetovni konferenci je tudi minister za naravne vire in prostor, Uroš Brežan, ki je podal izjavo z zavezami Slovenije.

V Sloveniji, ki je vodnata država je ravnanje z vodo institucionalno urejeno. Zavod RS za varstvo narave (ZRSVN) na področju upravljanja voda s pripravo naravovarstvenih smernic in strokovnih mnenj sodeluje:

 • pri pripravi načrtov upravljanja voda na vodnem območju Donave in na vodnem območju Jadranskega morja,
 • pri načrtu zmanjševanja poplavne ogroženosti,
 • pri načrtu upravljanja z morskim okoljem,
 • pri letnih programih vzdrževalnih del urejanja voda in sanacijskih programih za odpravo posledic neurij.

V okviru projektov kot vodilni partnerji ali partnerji izvajamo konkretne spremembe na slovenskih vodotokih, naj omenimo le projekt Natura Mura, ki je trenutno največji revitalizacijski projekt in projekt za Dravo, kjer je ZRSVN eden od projektnih partnerjev.

Prav ob Svetovnem dnevu voda pa bomo, Zavod RS za varstvo narave, Direkcija RS za vode in VGP Novo mesto poskrbeli za vzdrževanje dobrega stanja voda v Kostanjevici na Krki. Na delu obrežnega pasu reke Krke bomo vzpostavili obrežno zarast za izboljšane stanja reke, kakor tudi izboljšanju biotske raznovrstnosti na tem območju. Na enem od odsekov, v neposredni bližini otoka v Kostanjevici na Krki, bomo zato zasadili bomo približno 100 drevesnih sadik avtohtonih listavcev nižinskih vodotokov in vrbovih potaknjencev. Dogodka se bodo udeležili državni sekretar za okolje iz Ministrstva za naravne vire in prostor Matej Skočir, v.d. direktorice Direkcije RS za vode mag. Neža Kodre, direktor Zavoda RS za varstvo narave mag. Teo Hrvoje Oršanič in župan občine Kostanjevica na Krki Robert Zagorc.

Na drugi lokaciji pa bomo skupaj ZGS OE Nazarje, RD Mozirje, Mozirskim gajem in šolo Mozirje, pripravili delavnico – naravoslovni dan, v počastitev Svetovnega dne voda in gozda (ta je 21. marca). Delavnica bo namenjena učencem druge in tretje triade.  Na njej bomo izpostavili pomen voda na lokalnem in globalnem nivoju.  Predstavili bomo dinamiko voda, vodne procese, vplive človeka na dinamiko vode (odvzemi vode, posegi na vodotoku in ob vodotoku, odvzemi proda,…), pomen obvodne vegetacije in gozdov, kot vodnih zadrževalnikov, pomen avtohtone vegetacije, delovanje, vlogo, strukturo in sestavo prodišč. Predstavljena bo tudi vzreja rib in vrste rib, ki živijo v Savinji oz. hitrih vodotokih. Predstavljene pa bodo tudi dvoživke, njihov pomen ter njihova ogroženost.