Foto: Maša Bratina

Invazivne tujerodne vrste povzročajo škodo v naravnem okolju, zmanjšujejo biotsko raznovrstnost domačih rastlinskih in živalskih vrst, lahko pa povzročajo tudi gospodarsko škodo in predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi.

Nutrija je invazivna tujerodna vrsta, ki je na seznamu evropske Uredbe o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst. Vse države članice smo po tej Uredbi dolžne zagotavljati odstranitev ali obvladovanje širjenja vrst, ki jih ta uredba določa .Na zavarovanem območju Krajinskega parka Ljubljansko barje v skladu s predpisi o ohranjanju narave, akcije omejevanja širjenja koordinira Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje (JZ KPLB).

Obvladovanje nutrije je nujno, saj s tem preprečujemo izpodrivanje domorodnih vrst in ohranjamo njihove življenjske prostore, predvsem obvodne habitate. Slovenija nutrijo delno obvladuje z odstrelom v okviru rednega lova, ki pa za zmanjšanje populacije in preprečevanje nadaljnjega širjenja ni zadosten. Odlov z živolovkami je v tujini preverjena najbolj učinkovita metoda obvladovanja populacij nutrije, ki hkrati povzroča najmanjše trpljenje živali. Ljubljansko barje je krajinski park in območje Natura 2000, zato je ukrepanje na tem območju za ohranjanje narave zelo pomembno.  Zavod RS za varstvo narave podpira odlov nutrije na Ljubljanskem barju.

Odstranjevanje invazivnih tujerodnih rastlinskih in živalskih vrstam na Ljubljanskem barju poteka že vrsto let. Tako odstranjujejo ambrozijo, orjaški dežen, tujerodne zlate rozge, pajesen in žlezavo nedotiko, pa tudi sončnega ostriža ter okrasnih gizdavk, preventivno pa nadzirajo tudi prisotnost tujerodnih rakov. Različnim akcijam navkljub je invazivnih tujerodnih vrst v Sloveniji in na Ljubljanskem barju vsako leto več, tiste, ki so prisotne že dlje časa in se jih ni omejevalo, pa se uspešno množijo.

V zadnjih letih opažamo velik porast v številčnosti nutrij, ki so jih na Ljubljanskem barju prvič opazili pri Notranjih Goricah konec osemdesetih let. Danes so nutrije na Ljubljanskem barju močno razširjene in počasi, a vztrajno rušijo ranljivo naravno ravnovesje Ljubljanskega barja. Prehranjujejo se predvsem z rastlinami, zato lahko velike populacije opustošijo obrežno in vodno vegetacijo ob vodotokih in večjih jarkih. S tem ogrožajo domorodne vrste glodavcev, ptic, žab, rib in rakov, saj izginjajo njihova bivališča, skrivališča, mesta za gnezdenje ter rastlinski material, na katerega različne živali pripenjajo svoja jajca. Slabša poraščenost brežin in rovi, ki jih kopljejo nutrije, povečujejo erozijo in spreminjajo vodne življenjske prostore avtohtonih vrst živali. Nutrije povzročajo gospodarsko škodo na kmetijskih površinah, saj uničujejo poljščine, prenašajo pa tudi nekatere bolezni (npr. leptospirozo) in zajedavce (npr. velikega metljaja). Ti se lahko neposredno ali preko stika z domačimi živalmi prenesejo na človeka.

Odstranjevanje nutrij na območju krajinskega parka Ljubljansko barje bo na human način potekalo tekom letošnje pomladi in poletja.