Na Kopah je potekala zaključna konferenca projekta Pohorka oz. s polnim nazivom VIZIJA POHORJE 2030 – Izboljšanje stanja traviščnih, vodnih in manjšinskih habitatov ter zagotavljanja mirnih con na Pohorju, akronim – Pohorka. Projekt je naslavljal sedem kvalifikacijskih habitatnih tipov in šest kvalifikacijskih živalskih vrst v sklopih:

  • ukrepi obnove habitatov vezanih na gozdne habitatne tipe (bukovi gozdovi, barjanski gozdovi, kisloljubni smrekovi gozdovi, javorovi gozdovi),
  • ukrepi obnove habitatov vezanih na mokriščne habitatne tipe (aktivna visoka barja, prehodna barja),
  • ukrepi obnove habitatov vezanih na traviščne habitate (vrstno bogata travišča s prevladujočim navadnim volkom),
  • ukrepi obnove življenjskega prostora naslovljenih vrst – alpski kozliček, veliki pupek, hribski urh, vejicati netopir, mali podkovnjak, divji petelin.

Projektni partnerji so sanirali nekatere odseke planinskih poti ter dopolnili in nadgradili interpretacijo  pohodnih poti ter centrov za obiskovalce na Rogli, Kopah in Treh Kraljih. Ti gorski centri predstavljajo izhodiščne točke vstopa v bodoči Regijski park Pohorje.

Vrednost projekta je znašala 2.182.741,55 EUR. Naložbo sta sofinancirala RS (Ministrstvo za naravne vire prostor) in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.