Začel se je projekt “LIFE RESTORE for MDD”, ki ga sofinancira EU in predstavlja največji mednarodni naravovarstveni LIFE projekt v EU do sedaj. Glavni cilj projekta je ohranitev in obnova poplavnih gozdov in njihovih habitatnih struktur na območjih Natura 2000 v 5-državnem biosfernem območju Mura-Drava-Donava.

Prvič bo sedemnajst institucij v petih državah, vključno z javnimi zavodi na področju ohranjanja narave, vode, gozdov in regionalnega upravljanja ter univerzami in nevladnimi organizacijami, ki jih vodi WWF Avstrija, sodelovalo pri obnovi rečnega ekosistema in njegovih edinstvenih poplavnih gozdov ob treh rekah, ki jih imenujemo “evropska Amazonka”. V Sloveniji smo partnerji projekta Zavod RS za varstvo narave, Slovenski državni gozdovi, d.o.o. in Direkcija RS za vode.

V naslednjih petih letih v projektu z 20 milijoni € proračuna načrtujemo obnovo 29 območij vzdolž treh rek z vzpostavitvijo 2.472 hektarjev vitalnejših poplavnih gozdov, ponovno povezavo 54 kilometrov rečnih rokavov in mobilizacijo 966.000 m³ sedimentov za nastanek novih habitatov in dinamično stabilizacijo dna rečnih strug.

Ta LIFE projekt služi kot vzor mednarodnega sodelovanja in skupnih prizadevanj za obnovo, da bi zaživelo Unescovo 5-državno biosferno območje Mura-Drava-Donava,” je povedala Lisa Wolf, WWF Avstrija, koordinatorica projekta “Gre za največji obnovitveni projekt, ki je bil kadarkoli  izveden v regiji in s tem pomemben korak k zaščiti najvrednejših delov narave.”

Reke Mura, Drava in Donava na projektnem območju odlikujejo obsežni poplavni gozdovi – največji v celotnem porečju reke Donave. Kompleksni ekosistemi treh rek, ki vključujejo rečne struge s prodnatimi in peščenimi brežinami, otoke, mrtvice, gozdove in travnike, omogočajo izjemno biotsko raznovrstnost. Poleg tega imajo dobro ohranjena poplavna območja ključno vlogo pri zagotavljanju čiste pitne vode in varovanju skupnosti pred naraščajočo nevarnostjo poplav, zlasti v kontekstu podnebnih sprememb. Slabo upravljanje v preteklosti, prekomerna uporaba poplavnih gozdov in širjenje invazivnih tujerodnih vrst ogrožajo te ključne ekosisteme in vplivajo na lokalne skupnosti, ki živijo ob rekah.

Projekt “LIFE RESTORE for MDD” predstavlja pomemben prispevek k Evropskemu zelenemu dogovoru ter prispeva k izvajanju strategije EU za biotsko raznovrstnost 2030 in predlaganega zakona EU o obnovi narave. Prav tako je to tudi mednarodni prikaz, kako lahko pet držav sodeluje pri obnovi ključnih ekosistemov v korist narave in ljudi.

“Soočeni smo s podnebno krizo in izumiranjem vrst, obnovita degradiranih rečnih ekosistemov v korist ljudi in narave, je nujno potrebna.” je dodala Lisa Wolf. “Zdravi sladkovodni habitati igrajo pomembno vlogo pri prilagajanju podnebnim spremembam in njihova obnova bo pomagala pri blaženju posledic podnebnih sprememb – največji izziv, s katerim se je človeštvo kdaj soočilo.”

Z 930.000 hektarji, ki se razprostirajo ob 700 kilometrih rek Mure, Drave in Donave, je že razglasitev UNESCO biosfernega območja pomenilo pomemben preskok v čezmejnem ohranjanju narave. Na podlagi tega dosežka želi projekt »LIFE RESTORE for MDD« dvigniti to zavezo na naslednjo raven in postaviti zgled, kako lahko z obsežnimi pobudami za obnovo narave naslovimo globalne izzive, kot so degradacija habitata, podnebne spremembe in upad biotske raznovrstnosti.

Informacije o projektu:
Projekt “LIFE RESTORE for MDD” je pobuda sodelovanja med Avstrijo, Slovenijo, Hrvaško, Madžarsko in Srbijo, ki se osredotoča na ohranjanje in obnovo poplavnih gozdov ob rekah Mura-Drava-Donava. Projekt, sofinanciran preko programa Evropske unije LIFE, se je začel 1. oktobra 2023 in se bo zaključil 30. septembra 2028. Projektno partnerstvo vključuje 17 partnerjev s skupnim proračunom 20.024.000 EUR. Njegov primarni cilj je boj proti degradaciji habitatov in zagotavljanje dolgoročnega preživetja kritičnih ekosistemov v Unescovem 5-državnem biosfernem območju Mura-Drava-Donava, ki zajema 17 območij Natura 2000 in druga zavarovana območja.

Za uresničitev ciljev je projekt določil podroben načrt ukrepanja, ki ga sestavlja 29 ciljno usmerjenih ukrepov, kot so ponovna povezava rečnih rokavov, širitev rečnih strug in preoblikovanje spremenjenih območij gozdov v bolj naravne obrežne gozdove. Te dejavnosti obnove bodo podprte s celovitimi komunikacijskimi prizadevanji, okoljskim izobraževanjem in stalnim monitoringom.

V sklopu izvajanja projekta v Sloveniji bomo na 20 hektarjih površine izvedli obnovo poplavnih gozdov z zasaditvijo avtohtonih rastišču primernih drevesnih vrst, razvijali sadilni material avtohtonih drevesnih vrst in zavarovali genski material avtohtonih drevesnih vrst bresta in jesena. Hidro-morfološke razmere poplavnih gozdov bomo izboljšali z renaturacijo struge Mure na treh odsekih (Konjišče, Mele in Hrastje-Mota), čiščenjem rokava pri Benici in obnovo mrtvice pri Gradišču. V sklopu projekta pa bomo odkupili tudi dvajset hektarjev zasebnih gozdnih zemljišč, ki bodo trajno namenjena varstvu narave. Pripravili bomo tudi strokovni predlog zavarovanja najvrednejših delov narave ob reki Muri.

Projektni partnerji:

 • WWF Austria (koordinator projekta)
 • Zavod Republike Slovenije za varstvo narave
 • Direkcija Republike Slovenije za vode
 • Slovenski državni gozdovi, d.o.o.
 • Duna-Drava National Park Directorate
 • WWF Hungary
 • Association for Nature and Environment protection Green Osijek
 • Croatian Waters, Legal entity for water management
 • University of Agrobiotechnical Sciences Osijek
 • Office of the Styrian Government
 • Public Institution for the management of protected parts of nature and the ecological network of Virovitica-Podravina County
 • Public Enterprise “Vojvodinašume” Petrovaradin
 • Regional Management of Styria Southeast Styria.Styrian Volcano Land
 • Public Institution for Management of Protected Natural Areas in the Koprivnica Križevci County
 • Public institution for the management of the protected parts of nature in Varaždin county
 • Međimurje Nature – Public Institution for Nature Protection
 • Balaton-felvidéki National Park Directorate
 • Pokrajinski zavod za zaštitu prirode Vojvodine, Srbija

O UNESCO 5-državnem biosfernem območju Mura-Drava-Donava

5-državno biosferno območje Mura-Drava-Donava je prvo biosferno območje na svetu, ki ga je razglasil  UNESCO in obsega pet evropskih držav: Avstrijo, Slovenijo, Hrvaško, Madžarsko in Srbijo. Zavzema izjemnih 930.000 hektarjev in se razteza ob 700 kilometrih rek Mure, Drave in Donave. Ta rečni koridor, ki ga pogosto imenujemo “evropska Amazonka”, je med najobsežnejšimi v Evropi. Osrednji del območja je 280.000 hektarjev zaščitenih rečnih pokrajin. Okoliška prehodna območja, ki skupaj obsegajo približno 650.000 hektarjev, ponujajo potencialne možnosti za trajnostno kmetijstvo, gozdarstvo in ekoturizem. Območje je znano po svoji bogati biotski raznovrstnosti. Ustanovitev tega biosfernega območja predstavlja izjemno skupno prizadevanje v evropskem ohranjanju narave, ki si prizadeva za ravnovesje med varstvom narave in trajnostnim regionalnim razvojem.