Na Zavodu RS za varstvo narave smo močno vpeti v upravljanje območij Natura 2000. Ker v Sloveniji približno 70 odstotkov območij Natura 2000 prekrivajo gozdovi, so gozdnogospodarski načrti gozdnogospodarskih enot lahko tudi načrti upravljanja za območja Natura 2000 in kot takšni pomenijo ključno orodje za zagotavljanje ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov. Sistem upravljanja temelji na vključevanju podrobnih varstvenih ciljev, usmeritev in ukrepov za ohranjanje ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov iz Programa upravljanja območij Natura 2000 preko naravovarstvenih smernic v gozdnogospodarske načrte.

Opisani koncept sloni na dobrem medsektorskem sodelovanju in povezovanju Zavoda za gozdove Slovenije kot pripravljavca gozdnogospodarskih načrtov ter Zavoda RS za varstvo narave kot izdelovalca naravovarstvenih smernic. V zadnjih petnajstih letih je bil na področju upravljanja narejen precejšen napredek na zakonodajni, sistemski ter operativno-izvedbeni ravni, vključno z zagotovitvijo sistemskega in stabilnega vira financiranja za izvajanje naravovarstvenih ukrepov (Gozdni sklad). Velik doprinos k temu ima tudi vključevanje obeh zavodov v številne evropske naravovarstvene projekte, prek katerih se generirajo dobre prakse, ki nato nadgrajujejo obstoječi sistem rednega dela (npr. LIFE-IP, Natura Mura, Pohorka, Vrh Julijcev, LIFE Kočevsko, LIFE WETMAN, EGP SUPORT, JeloviZA, itd.).

V sklopu projekta LIFE-IP NATURA.SI, v katerem aktivno sodeluje tudi ZRSVN, je bila pripravljena izobraževalna serija Gozdarji za Naturo 2000, ki nam v skupno devetih videih predstavi prizadevanja strokovnjakov za upravljanje z gozdovi in lastnikov gozdov za ohranitev narave v slovenskih gozdovih.

Izobraževalno serijo Gozdarji za Naturo si lahko ogledate na tej povezavi.