GreenTour – projekt INTERREG SI-AT

Čezmejni trajnostni razvoj odpornih, zelenih turističnih produktov ter upravljanja javne turistične infrastrukture in tokov obiskovalcev.

Glavni cilj projekta je na osnovi posebnih naravnih in kulturnih vrednot vzpostaviti vzdržno in odgovorno upravljanje turističnega razvoja v Karavankah. To bomo uresničili z bilateralnim povezovanjem ciljno izbrane partnerske strukture, v kateri je UNESCO Globalni Geopark vez med naravnim in kulturnim prostorom.
Upravljanje temelji na treh stebrih, ki se odražajo v delovnih paketih: odporno in trajnostno upravljanje infrastruktur za doživetja v naravi, razvoj odpornih zelenih turističnih ponudb in čezmejno zeleno upravljanje tokov obiskovalcev.

Cilj projekta je okrepiti zavedanje tako pri turističnih deležnikih, odgovornih za izvajanje in vzdrževanje turistične infrastrukture (občine, turistična združenja, ponudniki prostočasnih aktivnosti, …) kot tudi “uporabnikih” bilateralnega naravnega in kulturnega prostora v njihovem smiselnem in odgovornem delovanju v tem prostoru. Na ta način naj bi se Geopark Karavanke uveljavil kot trajnostna turistična destinacija, ki varstvo narave in kulture uvršča v središče svojega programa. Ogroženost ranljivih območij je potrebno spremljati in zmanjšati na najmanjšo možno raven. Hkrati pa naj bi se s povečanim poudarkom na območjih in pojavih, vrednih varstva, spodbujalo in kvalitativno krepilo druga atraktivnejša in sodobnejša območja naravnih in kulturnih doživetij.

Vodilni partner:
EVTZ Geopark Karavanke

Projektni partnerji:

  • Zavod Republike Slovenije za varstvo narave/OE Maribor
  • RRA Koroška, regionalna razvojna agencija za Koroško d.o.o.
  • Podzemlje Pece, d.o.o, turistični rudnik in muzej
  • KSL Tourism Marketing
  • Turistično združenje Železna Kapla

Trajanje: 1.9.2023 – 31.8.2026
Odobreni prispevek ESRR: 1.426.292,36 €

Spletna stran nosilca programa: http://www.si-at.eu/2127/

Specifični cilj projekta: 2.2 – Krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma pri gospodarskem razvoju, socialni vključenosti in socialnih inovacijah.

Glavne projektne aktivnosti:

  1. Vzpostavitev čezmejnega odpornega sistema upravljanja, imenovanega »green care«
  2. Razvoj odpornih zelenih turističnih ponudb
  3. Čezmejno upravljanje tokov obiskovalcev

Partner ZRSVN: Kot projektni partner z izkušnjami pri razvoju politik in strategij za skupno upravljanje zavarovanih območij, območij Natura 2000 in območij naravnih vrednot bomo v projektu prispevali k celoviti in strokovni izvedbi analiz nosilne zmogljivosti varovanih in zavarovanih območij ter območij naravnih vrednot, usmerjanja obiska in pripravi programov in produktov skladnih z naravovarstvenimi usmeritvami. Poudarek izobraževanj bo na odgovornem ravnanju v naravi in obiskovanju narave, ter zmogljivosti prilagojenem umeščanju turistične ter prostočasne infrastrukture v prostor.

Ciljne skupine projekta so lokalni, regionalni in nacionalni javni organi, interesne skupine in nevladne organizacije, izobraževalne institucije, mala in srednja podjetja, EZTS in mednarodne organizacije ter splošna javnost.

Rezultati projekta:

  • Razvit bo skupen bilateralni sistem upravljanja turistične infrastrukture in tokov obiskovalcev. Upravljanje bo zajelo celovito digitalno inventarizacijo poti, smerokazov, opreme in druge javne infrastrukture ob poteh, vzpostavitev vzdrževalne ekipe (uskladitev vključenih skupin), sprotno “in real time” spremljanje stanja te infrastrukture, vključno z interakcijo z uporabniki, ki bodo v sistem / upravljavcu sporočali informacije o morebitnih posebnostih, poškodbah in ovirah, ter sprejemanje ukrepov za odpravljanje težav. Hkrati pa bodo uporabniki poti preko skupnega sistema tudi ciljno usmerjani iz (pre)obremenjenih območij in trenutno zaprtih poti ter informirani z napotki za varno in naravi prijazno uporabo ter kakovostno doživljajsko izkušnjo. Digitalni sistem omogoča tudi implementacijo zgornjih omejitev obremenitve v obliki štetja obiskovalcev.
  • Z namenom ozaveščanja in usmerjanja obiska bo pripravljena komunikacijska strategija, okviru katere bo razvit, izveden in evalviran izobraževalni modul za pedagoško osebje in vodnike v naravi na temo „Bonton v naravi“. Izvedena bo tudi strokovna ekskurzija, razvit in izdelan didaktični priročnik, izvedene aktivnosti za vrtce in šole, pripravljen in implementiran kodeks obnašanja v naravi ter promocijsko-izobraževalni film.

Koordinator projekta ZRSVN:
Lenka Stermecki
Pobreška ulica 20
2000 Maribor
telefon: 031555907
E-pošta: lenka.stermecki@zrsvn.si


Foto: U.Grabner