SONARAVNO UPRAVLJANJE PLANIN NA VAROVANIH OBMOČJI; Akronim projekta: ALPA

Projekt je delno financirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj iz programa  Cilj 3 Evropsko teritorialno sodelovanje, Operativni program Slovenija-Avstrija 2007-2013. 

Projekt je trajal med prvim marcem leta 2012 in zadnjim junijem leta 2014.

Spletna stran projekta http://www.projektalpa.si/

Projektna ideja: V Sloveniji  se na območju planin, ki je sicer tradicionalno kmetijstvo, marsikje srečujemo z zaraščanjem, kar na eni strani predstavlja spreminjanje kulturne krajine, na drugi strani pa izgubljamo rastlinske in živalske vrste, ki so za ta območja značilne, včasih tudi zavarovane. Ob tem pa se soočamo številnimi gorniki, kar pomeni, da se na istih območjih prepletajo interesi turizma in kmetijstva. Preko naših projektov, ki so predvsem na območju Pohorja potekali od leta 2009 (NATREG – www.natreg.eu,WETMAN – www.wetman.si) smo oblikovali projekt, v katerega smo povabili avstrijske partnerje in v katerem smo na naravi prijazen in sodobnemu času primeren način oživljali planine na obeh straneh meje, upoštevaje izzive sedanjega časa, ki vključujejo dejstvo, da so turisti vse bolj zahtevni – npr. cenijo tradicijo, edinstvenost in avtentičnost – kar ravno v planinah še obstaja, ter obenem pomagati lokalnim prebivalcem, posebej kmetom, da bi v lastnem okolju našli motivacijo in načine za preživetje ter prispevali h kratkim oskrbnim verigam.
Projektni cilji:

  • Revitalizacija pašne planine v pilotnih varovanih območjih;
  • Razvoj in vzpostavitev kriterijev za trajnostno upravljanje planin na področju vzpostavitve infrastrukture za ravnanje z odpadnimi vodami, za oskrbo s pitno vodo in energijo ter za energetsko učinkovitost;
  • Razvoj in vzpostavitev kakovostne in trajnostne turistične storitve na planinah ter spodbujanje razvoja in trženja proizvodov pašnih planin;
  • Priprava načrtov upravljanja, ki bodo vodili k okoljsko in ekonomsko trajnostnim planinam na pilotnih varovanih območjih;
  • Razvoj sistema certificiranja z namenom spodbuditi izvedbo ukrepov trajnostnega upravljanja na planinah znotraj varovanih območij.

Partnerji projekta:
 – Zavod Republike Slovenije za varstvo narave – vodilni partner;
– Triglavski narodni park;
– Občina Zreče;
– Kärntner Nationalparkfonds, Nationalpark Nockberge (Koroški sklad Narodnega parka, Narodni park Nockberge);
– Koroška deželna vlada, oddelek 8 – kompetentni center okolje, voda in varstvo narave;
– Naturpark Zirbitzkogel-Grebenzen;
– Naturpark Almenland.

Vodja projekta:
dr. Mirjam Dular
Zavod RS za varstvo narave, Osrednja enota
e-pošta: mirjam.dular@zrsvn.si