Projekt AlpES: Kartiranje, ohranjanje in upravljanje ekosistemskih storitev v alpskem prostoru

Projekt INTERREG Alpine Space: Alpine Ecosystem Services – mapping, maintenance and management

Akronim: AlpES

Projekt je trajal 36 mesecev in sicer od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018. Vrednost celotnega projekta je skoraj 2,3 milijona € in je 85 % sofinanciran s strani EU (1.829.886,45 €), iz programa Interreg Alpine Space. Vodilni partner projekta je Evropska akademija (EURAC) iz Bolzana. V partnerstvu sodelujejo vse države alpskega prostora razen Švice, ki ima status projektnega opazovalca. Zavod RS za varstvo narave je sodeloval z devetimi projektnimi partnerji iz Italije (4), Avstrije (2), Nemčije (1), Francije (1) in Lihtenštajna (1).
S tem projektom je Zavod RS za varstvo narave z Ministrstvom za okolje in prostor, ki ima status opazovalca projekta, pristopil k začetku izvajanja nalog Strategije EU za ohranjanje biotske raznovrstnosti do 2020 na področju izboljšanja znanja o ekosistemih in njihovih storitvah v EU (ukrep 5).
OPIS PROJEKTA: Namen projekta bila vzpostavitev skupnega nadnacionalnega razumevanja ekosistemskih storitev, poenotenja metod kartiranja in ocenjevanja ter upravljanja z ekosistemskimi storitvami v alpskem prostoru. Različna interaktivna orodja in zbirka orodij za usposabljanje bodo ključna za vključevanje deležnikov v proces implementacije koncepta ekosistemskih storitev na različne ravni in v sektorje teritorialnega upravljanja.
CILJI PROJEKTA:
1. Razvoj koncepta ekosistemskih storitev v alpskem prostoru: skupno razumevanje ekosistemskih storitev in koncept njihovega kartiranja in vrednotenja.
2. Izvedba kartiranja in vrednotenja (izbranih) ekosistemskih storitev v alpskem prostoru: zbiranje vsebinskih in prostorskih podatkov s področja ekosistemskih storitev, izbor ustreznih kazalnikov vrednotenja, izdelava kartografskega prikaza in izbor testnega območja za vrednotenje rezultatov.
3. Vzpostavitev interaktivne spletne aplikacije GIS (AlpES web GIS) in razširitev baze spletnega pregledovalnika v okviru WIKIAlps.
4. Prenos uporabe orodij in rezultatov na deležnike: vključiti maksimalno število primernih deležnikov, izvesti delavnice, treninge, e-učenja in oblikovati smernice za implementacijo znanja o ekosistemskih storitvah na različnih adiministrativnih nivojih in tudi med sektorji.
CILJNE SKUPINE
Projekt je v procese razumevanja, vrednotenja in upravljanja ekosistemskih storitev vključil različne ciljne skupine: javne institucije, oblikovalce politik, nevladne organizacije, raziskovalce in gospodarske akterje.
PILOTNO OBMOČJE V SLOVENIJI

Več informacij na spletni strani projekta: www.alpine-space.eu/AlpES . Projekt je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (European Regional Development Fund – ERDF) preko programa Interreg Alpine Space.

Koordinator projekta na Zavodu RS za varstvo narave:
Tadej Kogovšek
e-pošta: tadej.kogovsek@zrsvn.si

Suzana Vurunić
e-pošta: suzana.vurunic@zrsvn.si

Projektni letak (slovenski)
Projektni letak (angleški)