Projekt AlpGov: Izvajanje alpskih mehanizmov upravljanja Strategije EU za Alpsko regijo

Projekt INTERREG Alpine Space: Implementing Alpine Governance Mechanisms of the European Strategy for the Alpine Region

Akronim: AlpGov

Projekt bo trajal 36 mesecev in sicer od 7. 6. 2016 do 6. 12. 2019. Vrednost celotnega projekta je skoraj 3,83 ml €; delež 85 % je sofinanciran s strani EU (3.252.950,00 €), iz programa Interreg V-B Območje Alp (Alpine Space Program). Vodilni partner projekta je Bavarsko ministrstvo za okolje in varstvo potrošnikov (Bayerishes Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz). V projektu sodelujemo vse države alpskega prostora, projektni partnerji pa smo vodje devetih akcijskih skupin Strategije EU za alpsko regijo (EUSALP). Skupaj v projektu sodeluje 13 partnerjev iz 5 držav EU (Avstrije, Francije, Italije, Nemčije, Slovenije) in Švice.
Projekt podpira uresničevanje programskega cilja (prioriteta 4), ki se nanaša na vzpostavitev več nivojskega in transnacionalnega načina upravljanja v alpskem prostoru. S tem projektom bo Zavod, ki skupaj z omenjenim bavarskim ministrstvom vodi EUSALP akcijsko skupino 7 (ekološka povezanost,) neposredno prispeval k izvajanju Strategije EU za Alpsko regijo, h kateremu so države pristopile v januarju 2016, ko je Slovenija, kot predsedujoča EUSALP, na Brdu pri Kranju pripravila konferenco ob zagonu strategije.
OPIS PROJEKTA: Namen projekta je podpora učinkovitemu izvajanju EUSALP, v okviru sistematičnega transnacionalnega pristopa, z oblikovanjem in preizkusom primernih upravljavskih struktur in mehanizmov predvsem na ravni akcijskih skupin, istočasno pa z vzpostavljanjem sinergij z drugimi organi izvajanja EUSALP, kot sta generalni in izvršilni odbor, ter drugimi akterji alpske politike.
S celovitim pristopom, ki pomeni pokrivanje celotnega ozemlja Alpske regije, vključenost vodij vseh akcijskih skupin in drugih deležnikov, obravnavo vseh vsebin akcijskega načrta EUSALP, zagotavljanje povezav med različnimi organi izvajanja strategije, razvoj orodij za upravljanje z znanjem ter sprostitev priložnosti za investicije, bo projekt AlpGov sprožil in usmerjal inovativni proces upravljanja v Alpski regiji.
CILJI PROJEKTA: Projekt bo omogočil, da se politična volja ter pripravljenost držav in regij za transnacionalno in večnivojsko sodelovanje v okviru EUSALP, prenese v prakso. Projekt se začenja soočasno z zagonom izvajanja EUSALP, zato bodo imeli rezultati projekta dolgoročne učinke. Strukture in postopki za tematsko izvajanje strategije, upravljanje z znanjem, sheme financiranja in priprava projekta bodo tesno povezane s politično ravnijo in bodo tako zastavile smer za nove modele sodelovanja.
Specifični cilji:
• Zagotoviti učinkovito delovanje akcijskih skupin EUSALP ob hkratnem zagotavljanju skupnih standardov.
• Upravljati z znanjem, ki je pridobljeno v okviru delovanja akcijskih skupin EUSALP.
• Sistematično spodbuditi izvajanje aktivnosti, kot jih predvideva akcijski načrt EUSALP.
CILJNE SKUPINE
Projekt bo naslovil različne ciljne skupine, ki bodo pripomogle k učinkovitemu izvajanju Strategije EU za Alpsko regijo, med drugim  javne inštitucije na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, mednarodne nevladne organizacije, raziskovalce in gospodarske akterje ter izobraževalne inštitucije.

Več informacij na spletni strani projektawww.alpine-region.eu/projects/alpgov
Projekt je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (European Regional Development Fund – ERDF) preko programa Interreg Alpine Space.

Koordinator projekta na Zavodu RS za varstvo narave:                     
Tina Trampuš
tel: 05 6710 904
e-pošta: tina.trampus@zrsvn.si