Krepitev mehanizmov upravljanja Strategije EU za Alpsko regijo / Enhancing the Governance Mechanisms of the European Strategy for the Alpine Region

Akronim projekta: AlpGov 2
Koda projekta: ASP942
Čas trajanja projekta: 1. januar 2020 – 30. junij 2022
Vrednost projekta: 3.003.076,80 €

Projekt traja 30 mesecev in predstavlja nadaljevanje zaključenega projekta AlpGov. Projekt je 85 % sofinanciran s strani EU iz programa Interreg V-B Območje Alp (Alpine Space Program). Vodilni partner projekta je Italijanska dežela Lombardija (Regione Lombardia). V projektu sodelujemo vse države alpskega prostora, projektni partnerji pa smo vodje devetih akcijskih skupin Strategije EU za alpsko regijo (EUSALP). Skupaj v projektu sodeluje 15 partnerjev iz petih držav EU (Avstrije, Francije, Italije, Nemčije, Slovenije) in Švice.
Projekt podpira uresničevanje programskega cilja (prioriteta 4), ki se nanaša na vzpostavitev več nivojskega in transnacionalnega načina upravljanja v alpskem prostoru. S tem projektom bo Zavod RS za varstvo narave, ki skupaj z Bavarskim ministrstvom za okolje in varstvo potrošnikov (Bayerishes Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz) vodi EUSALP akcijsko skupino 7 (ekološka povezanost / zelena infrastruktura), neposredno prispeval k izvajanju Strategije EU za Alpsko regijo, h kateri so države pristopile v januarju 2016, ko je Slovenija, kot predsedujoča EUSALP, na Brdu pri Kranju pripravila konferenco ob zagonu Strategije.

Opis projekta in izdelki:  namen projekta je podpora učinkovitemu izvajanju in izboljšavi upravljavskih struktur in mehanizmov EUSALP. Projekt bo omogočil krepitev EUSALP akcijskih skupin z oblikovanjem strukturiranega izobraževalnega procesa za razvoj novih znanj in njihovo izmenjavo med člani akcijskih skupin in izvršilnega odbora ter drugimi akterji (EUSALP Learning Environment). AlpGov 2 bo sprožil strateške pobude, tako v zvezi s specifično temo vsake akcijske skupine, kot tudi za medsektorske pobude, ki poudarjajo pomen vključevanja EUSALP v politični dialog in politične programe. Dialog med vsemi akterji EUSALP, deležniki na vseh teritorialnih ravneh in drugimi makro-regionalnimi strategijami bo ustvaril zagon za revitalizacijo Strategije v vseh alpskih državah in regijah. AlpGov 2 bo za delovanje uporabil pristop upravljanja na več ravneh, s čimer bo v celoti izpolnil zahteve EUSALP.

V sklopu projekta je izdelan predstavitveni poster.

Cilji projekta: projekt bo omogočil okrepitev upravljavskih struktur in mehanizmov EUSALP, s katerimi bo Strategija vključena v politiko regionalnega razvoja in kohezije v prihodnosti. Zaradi integriranega pristopa, ki vključuje vse ustrezne akterje in deležnike, upoštevajoč vse teme akcijskega plana EUSALP in zaradi zagotavljanja prenosa znanj, se bo s pomočjo projekta izboljšalo upravljanje Strategije.

Specifični cilji:
 – Okrepitev sodelovanja med vsemi devetimi akcijskimi skupinami EUSALP, izvršilnim odborom in EUSALP predsedstvi.
– Vključevanje različnih deležnikov na različnih ravneh pri opredeljevanju prednostnih nalog za uspešno implementacijo Strategije.
– Povečanje politične zavezanosti na področju strateških prednostnih področij.

Ciljne skupine:

Projekt bo naslovil različne ciljne skupine, ki bodo pripomogle k učinkovitemu izvajanju Strategije EU za Alpsko regijo, med drugim:
– javne institucije na nacionalni, regionalni in lokalni ravni,
– mednarodne nevladne organizacije,
– raziskovalce in gospodarske akterje ter
– izobraževalne institucije.

Vodilni partner: Italijanska dežela Lombardija (Regione Lombardia)

Projekti partnerji:
Zvezna dežela Tirolska, Avstrija;
Zvezna dežela Koroška, Avstrija;
Avstrijsko zvezno ministrstvo za kmetijstvo, regije in turizem, Avstrija;
Stalni sekretariat Alpske konvencije, Avstrija;
Bavarsko ministrstvo za okolje in varstvo potrošnikov, Nemčija;
Nacionalna agencija za teritorialno kohezijo, Francija;
Regija Auvergne-Rhône-Alpes, Francija;
Regija Sud-Provence Alpes Côte-d’Azur, Francija
Regionalna razvojna agencija za energijo in okolje (regija Auvergne-Rhône-Alpes), Francija;
Avtonomna pokrajina Trento, Italija;
Avtonomna regija Valle d’Aosta, Italija;
Južnotirolska energetska agencija CasaClima, Italija;
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Slovenija;
Švicarski center za gorske regije, Švica.

Več informacij na spletni strani projekta AlpGov 2

Projekt je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (European Regional Development Fund – ERDF) preko programa Interreg Alpine Space.

Koordinator projekta na Zavodu RS za varstvo narave:
Tina Trampuš
telefon: 05 6710 904
e-pošta: tina.trampus@zrsvn.si