Projekt BANAP: Balance for Nature and People

Akronim projekta: BANAP
Čas trajanja projekta: 1.8.2019 – 31.7.2022

V 21. stoletju se bomo soočali z znatnim povišanjem temperatur, ki bo bistveno vplivalo na biotsko raznovrstnost programskega območja in spremembo tako naravne kot tudi kulturne krajine. Prav slednja pa predstavlja eksistencialno osnovo za kmetovalce, turizem in družbo vseh projektnih regij. Skupni cilj projekta je čezmejno ohranjanje biotske raznovrstnosti v projektnih regijah in priprava „Priročnika in akcijskega načrta za biotsko raznovrstnost“. Ta bo vseboval konkretne ukrepe, ki bodo obravnavani v okviru pilotnih akcij, ter nato tudi ustrezno predstavljeni in ovrednoteni. Sledila bo priprava predlogov rešitev za ohranjanje biotske raznovrstnosti v projektnih regijah in širše:

  • Priprava izobraževalnih ponudb za otroke, mladino in programov izobraževanja odraslih bo prispevala k dvigu ozaveščenosti in širjenju vrednot na temo biotske pestrosti in ohranjanja naravne in kulturne dediščine.
  • Projekt bo s predvidenimi pilotnimi akcijami krepil ekonomske krožne toke in s tem podpiral različne deležnike, predvsem v turizmu.
  • Na podlagi ovrednotenja pilotnih akcij v projektnih območjih bo pripravljena zasnova rešitev za oblike vzdrževanja traviščnih površin tudi na drugih območjih.

Sinergijski razvoj vseh projektnih vsebin je na področju rabe travišč, saj vsi projektni partnerji  razpolagajo s širokim in trajnostnim  znanjem o gospodarjenju in ohranjanju kulturne krajine, ki je bistvenega pomena za ohranjanje biotsko pestrosti.

Vodilni partner:
Kärntner Biosphärenparkfonds Nockberge

Projektni partnerji

Regionalmanagement Burgenland

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Maribor

Naturschutzbund Österreich, Landesgruppe Steiermark

Občina Črna na Koroškem

Odobreni prispevek ESRR: 572.143,55 €

Koordinator projekta na Zavodu RS za varstvo narave:
Lenka Stermecki, OE Maribor
Pobreška cesta 20a, 2000 Maribor
telefon: 02-292-72-91, 031 555 907
E-pošta: lenka.stermecki@zrsvn.si

Dokumenti za javnost in aktualne informacije o aktivnostih na projektu:
Učni pripomoček za izvajanje izobraževalnih aktivnosti o biotski pestrosti: RAZISKUJMO SVET TRAVIŠČ