Čezmejna destinacija kulturnega in zelenega turizma Claustra Alpium Iuliarum

Akronim: Claustra +

Projekt je sofinanciran iz programa Interreg V-A Slovenija- Hrvaška

Trajanje projekta: 1. 8. 2017 – 31. 1. 2020

Projektni partnerji: Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (vodilni partner), Zavod republike Slovenije za varstvo narave, Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika, Narodni muzej Slovenije, Hrvatski restauratorski zavod, Primorsko-goranska županija, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Prirodoslovni muzej Rijeka in Turistička zajednica Kvarnera.
Skupna vrednost projekta: 1.779.988,15 € (sredstva ESRR: 1.512.989,90 €) ; vrednost ZRSVN v projektu: 136.026,25 €
Glavni cilj projekta je vzpostavitev čezmejne destinacije kulturnega in zelenega turizma Claustra Alpium Iuliarum.
Opis projekta: Claustra Alpium Iuliarum je poznorimski notranji obrambni sistem, ki je varoval prehode do osrčja rimskega imperija. Arheološke ostaline sistema potekajo v presledkih od Reke na Hrvaškem do Posočja v Sloveniji, postavitev zapor pa kaže na namensko izrabo naravnih danosti razgibanega terena. Claustra predstavlja izjemen primer povezovanja arhitekture z naravnim okoljem in njeno doživljanje se tesno povezuje z doživljanjem narave. Arheološke ostaline se namreč nahajajo predvsem v gozdnatih območjih, večkrat na predelih, ki se prekrivajo z območji, varovanimi na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave in gozdarstva. Deležniki te dediščine so pa izredno razdrobljeni, ostanki niso ustrezno konservirani, prezentirani in dostopni, nujno je potrebno povečati njihovo prepoznavnost kot skupne destinacije kulturnega in zelenega turizma. Projekt predvideva sklop aktivnosti za razvoj turističnega proizvoda CLAUSTRA. Vključuje pripravo smernic za razvoj in načrt promocije, oblikovanje kulturno-turistične rute in povezanih itinerarjev, sistematično promocijo proizvoda (vključno z mobilno aplikacijo) ter razvoj in izvedbo bogatega programa za obiskovalce (čezmejni javni dogodki, doživljajska vodstva). Za razvoj celovitega proizvoda in za stabilno upravljanje kulturno-turistične rute bo s pristopom od spodaj navzgor vzpostavljen čezmejni konzorcij CLAUSTRA, ki bo združil vse pomembne deležnike in povezal lokalne gospodarske subjekte. Drugi sklop aktivnosti projekta je namenjen izboljšanju privlačnosti destinacije CLAUSTRA. To bo doseženo preko aktivnega ohranjanja in obogatene prezentacije arheoloških ostalin ter z izvedbo ukrepov za povečanje fizične in informacijske dostopnosti, vključno z vzpostavitvijo treh didaktičnih info točk. Pospešili bomo turistični razvoj programskega območja in ustvarili eno izmed najprivlačnejših destinacij na tem območju Evrope, ki lahko stopi ob bok sorodnim destinacijam v tujini, kot sta Dežela Hadrijanovega zidu ali nemški limes.
Vloga Zavoda RS za varstvo narave v projektu: Zavod aktivno sodeluje v obeh vsebinskih delovnih sklopih projekta, zlasti pa pri aktivnostih, ki so povezane z interpretacijo in prezentacijo naravne dediščine na projektnem območju s poudarkom na doživljanju narave. V nadaljevanju so po alinejah navedene aktivnosti, kjer ima Zavod aktivnejšo vlogo.
– Sodelovanje pri Izvedbi seminarjev in izobraževanj za vodnike in turistične delavce.
– Sodelovanje pri izvedbi vodstev na terenu.
– Sodelovanje pri oblikovanju smernic razvoja destinacije Claustra ter promociji (brošura, mobilna aplikacija, udeležba na sejmu Narava – Zdravje).
– Skupaj z ZVKDS bomo izdelali študijo izvedljivosti za tretirane arheoloških ostankov za potrebe zmanjšanja negativnih vplivov vegetacije na arheološke ostanke.
– Pripravili bomo usmeritve za izvedbo čistilnih akcij na arheoloških ostalinah.
– V Doživljajskem razstavišču Ljubljanice na Vrhniki bomo vzpostavili didaktično info točko.
– Organizacija in izvedba terenske novinarske konference ter osmih javnih dogodkov.

Koordinator projekta na Zavodu RS za varstvo narave:
Tjaša Djokić
Tobačna ulica 5, Ljubljana
telefon: 01/230-95-15
E-pošta: tjasa.djokic@zrsvn.si