Projekt coop MDD: Čezmejni program upravljanja načrtovanega 5 – državnega Biosfernega območja »Mura-Drava-Donava
Transboundary Management Programme for the planned 5-country Biosphere Reserve »Mura-Drava-Danube«

Akronim: coop MDD
Trajanje projekta: januar 2017 – junij 2019
Vrednost projekta: 2,154,000.00 €

Opis projekta:
Rečna krajina v spodnjem toku Mure, Drave in Donave predstavlja enega najpomembnejših evropskih ekoloških koridorjev. Od leta 1993 si nevladne organizacije in javne ustanove iz Avstrije, Slovenije, Hrvaške, Madžarske in Srbije prizadevajo za ohranitev te edinstvene krajine v okviru UNESCO-vega Čezmejnega biosfernega območja »Mura-Drava-Donava« (v nadaljevanj TBR MDD). Pomanjkanje sodelovanja in usklajevanja upravljavskih praks med 12 varovanimi območji v vseh petih državah ogroža ekološko celovitost in povezljivost predvidenega pet-državnega TBR MDD.
Projekt coopMDD bo pripomogel k reševanju tega izziva s pomočjo vzpostavitve strateškega in operativnega okvirja za čezmejno ohranjanje, obnovo in upravljanje rečnega koridorja znotraj TBR MDD.
Projekt zasleduje cilje:
• Uskladitev upravljavskih praks v varovanih območjih z namenom ohranjanja, renaturacije in omogočanja razvoja dinamičnih rečnih koridorjev znotraj TBR MDD;
• Vzpostavitev učinkovitega sodelovanja deležnikov pri skupnem upravljanju TBR MDD;
• Ozaveščanje deležnikov, lokalnega prebivalstva in obiskovalcev o edinstvenem pomenu in vrednosti TBR MDD.
Glavni izdelek projekta je Čezmejni program upravljanja za izboljšanje dinamičnih rečnih koridorjev, ki bo nastal kot rezultat strokovnega dela ter sodelovanja lokalnih in mednarodnih deležnikov. Služil bo kot osnova pri delovanju pet državnega ministrskega koordinacijskega odbora, ki je bil ustanovljen z namenom vzpostavitve TBR MDD.
Projekt je postavil trdne temelje za dolgoročno delovanje TBR MDD v kontekstu čezmejnega ohranjanja narave in s tem pripomogel k vzpostavitvi največjega varovanega rečnega koridorja v Evropi, ki bo hkrati tudi prvo pentalateralno biosferno območje pod okriljem UNESCO-a na svetu.

Projekt coop MDD sofinancirajo skladi Evropske unije (ERDF, IPA in Danube Transnational Program).
Projektni partnerji:

 • World Wide Fund for Nature Austria – WWF Austria (vodilni partner)
 • Amt der Steiermärkischen Landesregierung, A13 Umwelt und Raumordnung, Referat Naturschutz;
 • Zavod Republike Slovenije za varstvo narave;
 • Občina Velika Polana;
 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije;
 • Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság;
 • Javna ustanova agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije;
 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije;
 • WWF Adria – Udruga za zaštitu prirode i očuvanje biološke raznolikosti;
 • Javno Preduzeće “Vojvodinašume” Petrovaradin;
 • Pokrajinski zavod za zaštitu prirode.

Projekt podpirajo in v njem sodelujejo tudi:

 • Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Abteilung I/8, Nationalparks, Natur- und Artenschutz;
 • DANUBEPARKS – Netzwerk der Donau-Schutzgebiete;
 • Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje;
 • Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode;
 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije;
 • Javna ustanova Park prirode Kopački rit;
 • Grad Sombor;
 • UNESCO Regional Bureau for Science and Culture in Europe;
  International Commission for the Protection of the Danube River;
  EuroNatur Stiftung.

Spletna stran projekta: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/coop-mdd

Koordinator projekta na ZRSVN:
Aleksander Koren
e-pošta: aleksander.koren@zrsvn.si

Rezultati projekta:
Zaključna publikacija
Koncept interpretacije narave na območju Natura 2000 Mura
Akcijski načrt obnove rečnih in obrečnih habitatov na območju Natura 2000 Mura
Projektni letak (slovenski jezik)