Valorizacija geo-dediščine za trajnostni in inovativni razvoj turizma v Podonavskih geoparkih (Valorisation of geo-heritage for sustainable and innovative tourism development of Danube Geoparks)

Akronim: Danube GeoTour

Trajanje projekta: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019

Projekt se sofinancira iz program transnacionalnega sodelovanja Podonavje, http://www.interreg-danube.eu/, številka projekta DTP1-1-226-2.2, prioriteta PA2, Environment and culture responsible Danube region. Celotna vrednost projekta je 1.665.509,00 €.
Cilji projekta:
Osnovni cilj projekta  je izboljšati strategije in zmogljivosti za upravljanje, razviti praktične rešitve za aktivnosti vezane na geološko dediščino ter izkoristiti pozitivne trende na trgu za trajnostni razvoj turizma v osmih geoparkih v Podonavju. V okviru projekta bomo razvili skupen proizvod – Podonavsko geološko pot, ki bo vključevala različne tematske poti, inovativne proizvode in interpretacijska mesta  na podlagi geološke in edinstvene naravne, kulturne in geografske dediščine Podonavske regije.
Naloge:
1. Vzpostaviti pametno ravnotežje med razvojem in ohranjanjem geo-turizma (Establish smart balance between preservation and geo-tourism growth).
2. Razviti Podonavsko geološko pot kot edinstven trajnostni turistični proizvod (Develop Danube GeoTour as a unique sustainable tourism product).
3. Okrepiti partnerstvo in prepoznavnost Podonavske geološke poti (Strengthen Danube GeoTour partnership and visibility).
Partnerji projekta: V projektu sodeluje 11 partnerjev iz osmih držav iz Podonavske regije. Vodilni partner je Center za idrijsko dediščino, ki je tudi  upravljavec Geoparka Idrija UNESCO Globalni geopark (SI). Vključeni so Bakony Balaton UNESCO Globalni geopark (H), Styrian Eisenwurzen UNESCO Globalni geopark (A), Papuk UNESCO Globalni geopark (HR), Karavanke/Karawanken UNESCO Globalni geopark (A/SLO) in Bohemian Paradise UNESCO Globalni geopark (CZ) ter Nacionalni park Djerdap (SRB). Kot partnerji so vključene tudi inštitucije: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (SI), Bakony Balaton Turistična regionalna organizacija (H), Univerza v Bukarešti (RO) in Univerza Presov (SL). Za še boljšo razpoznavnost in kvaliteto projekta pa bodo poskrbeli pridruženi strateški partnerji: Rokua UNESCO Globalni geopark (F), Naturtejo UNESCO globalni geopark (P) in Globalna mreža geoparkov (FR).
Aktivnosti vseh partnerjev v projektu se prepletajo, so povezane ter usklajene na podlagi skupnega dogovora na srečanju v Siófoku na Madžarskem (4. maja 2016).
Načrtovane aktivnosti
Projektne aktivnosti so razdelane v 6 delovnih sklopov (work packages, WP)
• WP 1: Upravljanje projekta (Project Management )
• WP 2: Komunikacijske dejavnosti (Communication Activities )
• WP 3: Geopark z (brez) meja (Geopark with(out) limits) – nosilec sklopa je ZRSVN
• WP 4: Geo-produkti z značajem (GeoProducts with Character)
• WP 5: Geo- interpretacija (GeoInterpretation )
• WP 6: Geo-partnerstvo in marketing (GeoPartnership&Marketing)

– Izobraževanje ciljnih skupin za izboljšanje poznavanja lokalne geološke dediščine in zavedanja o pomenu njenega ohranjanja.
– Promocija Podonavske geološke poti lokalni, strokovni in širši javnosti.
– Preko sodelovanja z lokalnimi turističnimi ponudniki v osmih geoloških parkih razviti transnacionalno Podonavsko geološko pot kot unikaten, trajnostni turistični produkt. Ta naj postane model za inovativen pristop in za uporabo najboljših praks za geo-interpretacijo in razvoj trajnostnega turizma.
– Ugotoviti  pritiske turizma na geološko dediščino, preučiti zakonodajo in razviti skupno strategijo za trajnostno upravljanje z geo-turizmom v osmih vključenih geoparkih.
– Izdelati priporočila glede ustreznih oblik obnašanja in za doseganje trajnostne rabe geološke dediščine za prebivalce, obiskovalce in vlagatelje.
– Izdelati praktična priporočila za razvoj inovativnih geo-proizvodov.
– Izdelati inovativno orodje, ki bo preko igre omogočalo razvoj inovativnih proizvodov, sodelovanje ciljnih skupin in promocijo.
– Usposobiti upravljavce geoparkov za doseganje inovativnega in participativnega razvoja geo-proizvodov.
– V vsakem od osmih vključenih geoparkov predstaviti izbrane inovativne geo-proizvode.
– Pregledati najnovejše pristope, prakse in trende na področju geo-interpretacije, z njimi seznaniti vključene geoparke ter predstaviti izbrane inovativne metode in tehnologije.
– Izdelati serijo digitalnih opisov poti, ki preko inovativnih geo-proizvodov povezujejo v projekt vključene geoparke. Opisi bodo vključevali predstavitve ponudbe in doživetij v geoparkih ter bodo omogočali podrobno načrtovanje turističnih, rekreativnih in izobraževalnih aktivnosti.
– Izdelati promocijski material in izvesti promocijske aktivnosti za vključene geoparke.
– Postaviti sodobni center za obiskovalce v Geoparku Idrija, obnoviti center za obiskovalce v Geoparku Balaton (Madžarska), postaviti tri interpretacijske točke v Geoparku Eisenwurzen (Avstrija) ter po eno interpretacijsko točko v Geoparku Papuk (Hrvaška) in v Narodnem parku Djerdap (Srbija).

Kontaktna oseba
Martina Stupar, univ. dipl. inž. geol.
Zavod RS za varstvo narave, OE Nova Gorica
Delpinova 16, 5000 Nova Gorica
Tel: +386 (0)5 330 53 06
martina.stupar@zrsvn.si