Ohranjanje dediščine »Iz globin«: čezmejni kulturno – turistični potencial.

Glavni cilj projekta je vzpodbujanje čezmejnega trajnostnega turističnega razvoja, temelječega na edinstveni naravni in kulturni dediščini mofet in slatin. Z vzpostavitvijo skupnega upravljanja dediščine in z usmerjanjem obiska bo zagotovljena njena ohranitev ter poudarjen kulturni potencial območja.

Izviri mineralne vode, termalne vode in posebej mofete so naravne dobrine, ki izstopajo na čezmejnem območju občin Gornja Radgona – Bad Radkersburg. Mofete predstavljajo izjemen in redek naravni pojav, pri katerem iz zemeljskih globin izhaja stalni, skoraj čisti plin CO2. Mineralni in termalni izviri so območje zaznamovali tudi kulturno-zgodovinsko in etnološko. Dediščina je ogrožena in se počasi izgublja. Za njeno dolgoročno ohranitev je potrebno trajnostno upravljanje.

V okviru projekta bo vzpostavljen čezmejni skupni akcijski načrt trajnostnega upravljanja kulturno-turističnega potenciala ohranjene naravne dediščine. Z usmerjanjem tokov obiskovalcev se bo neposredno spodbujal razvoj turizma na podeželju, z namenom preprečevanja poslabšanja stanja naravnih pojavov se jih bo usmerjalo izven ranljivih območij na vzpostavljene interpretacijske točke, v urbanih središčih pa skupine obiskovalcev, katerih obisk bi lahko presegel nosilno zmogljivost območij naravne dediščine zadržalo z zunajsezonsko kulturno-ustvarjalno ponudbo z izvedbo Light&Water Festivala. Razvit, izveden in evalviran bo program usposabljanja, ki bo namenjen pedagoškemu osebju, z namenom implementiranja vsebin v učno-vzgojne programe, ter zaposlenim v turističnih dejavnostih. Rezultat projekta je inovativni čezmejni turistični proizvod »Iz globin«, ki ga sestavljajo trije programi: kolesarski, vzgojno-izobraževalni in kulturno-ustvarjalni.

Z namenom ohranjanja in varovanja dediščine ob njenem sočasnem obiskovanju in spoznavanju ter skupnemu upravljanju, motiviranju in dvigu kompetenc ter graditvi medsebojnih mrež deležnikov za vzpostavitev trajnostnih čezmejnih turističnih proizvodov ob upoštevanju ranljivosti in potencialov dediščine in kulture bo projekt »deProfundis« pozitivno vplival na lokalno naravo in okolje ter krepil identiteto in prepoznavnost programskega območja.

Vodilni partner:
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave/OE Maribor

Projektni partnerji:

 • Mestna Občina Bad Radkersburg / Stadtgemeinde Bad Radkersburg
 • Kulturni center Jugovzhod Mestne občine Bad Radkersburg d. o. o. /Stadtgemeinde Bad Radkersburg Kulturzentrum Süd-Ost GmbH
 • Občina Gornja Radgona / Gemeinde Gornja Radgona

Trajanje: 1.11.2023 – 31.10.2026
Odobreni prispevek ESRR: 949.115,80 €

Projekt je v okviru Interreg programa Slovenija-Avstrija sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Spletna stran nosilca programa: http://www.si-at.eu/2127/

Specifični cilj projekta: 2.2 – Krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma pri gospodarskem razvoju, socialni vključenosti in socialnih inovacijah.

Glavne projektne aktivnosti:

 1. Čezmejni skupni načrt trajnostnega upravljanja
 2. Konkurenčne rešitve za trajnostno upravljanje dediščine
 3. Trajnostni razvoj novega čezmejnega turističnega proizvoda

Vodilni partner ZRSVN: projekt bo na projektnem območju pomembno vplival na izboljšanje stanja naravnih vrednot (mofete in izviri mineralne vode), z vzpostavljenim sistemom upravljanja se bo izboljšalo stanje hidromorfologije in biotske pestrosti. Projekt je namenjen tudi popularizaciji, komunikaciji in interpretaciji vsebin varstva narave na lokalnem in čezmejnem območju. Prispeval bo k čezmejni izmenjavi izkušenj in dobrih praks upravljanja z naravovarstveno pomebnimi območji in naravovarstvenega izobraževanja.

Ciljne skupine projekta so lokalni, regionalni in nacionalni javni organi, interesne skupine in nevladne organizacije, izobraževalne institucije, mala in srednja podjetja, EZTS in mednarodne organizacije ter splošna javnost.

Rezultati projekta:

 • vzpostavljen čezmejni skupni akcijski načrt trajnostnega upravljanja kulturno – turističnega potenciala ohranjene naravne dediščine za zagotavljanje ugodnega stanja naravnih vrednot in geoloških posebnosti, pomembnih iz vidika ohranjanja narave;
 • usmerjanje tokov obiskovalcev izven ranljivih območij narave (interpretacijske točke/centri, urbana središča z zunajsezonsko kulturno – ustvarjalno ponudbo)
 • nadgradnja obstoječih in vzpostavitev novih interpretacijskih točk/centrov, razvoj dogodkov;
 • razvoj, priprava in izvedba programa usposabljanja za učiteljev/vzgojitelje, vodnike, izvajalce dopolnilnih dejavnosti, turistična društva, mala družinska podjetja, zaposlene v turizmu, … o izjemni dediščini in pomenu njenega ohranjanja z namenom vzpodbujajnja trajnostnega turizma;
 • vzpostavitev novega čezmejnega proizvoda »Iz globin«, sestavljenega iz 3 programov (kolesarski, vzgojno-izobraževalni in kulturno-ustvarjalni) za vzpostavitev sinergije med varstvom narave, kulturo in kulturno dediščino ter trajnostnim razvojem turizma.

Koordinator projekta ZRSVN:
mag. Mojca Bedjanič
Pobreška ulica 20
2000 Maribor
telefon: 02 333 13 78
E-pošta: mojca.bedjanic@zrsvn.si