EnjoyHeritage – Inovativni interpretacijski pristopi za trajnostno koriščenje dediščine v smeri trajnostnega turizma za mlade
Inovativni interpretacijski pristupi za održivo korištenje baštine u smjeru održivog turizma za mlade

Akronim projekta: ENJOYHERITAGE
Koda projekta: SLO-HR62

Čas trajanja projekta: 1. oktober 2016 – 28. februar 2019
Projekt ENJOYHERITAGE je projekt čezmejnega sodelovanja, ki se je izvajal v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija Hrvaška v programskem obdobju 2014-2020 in je sofinanciran s sredstvi Evropske unije, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Človek, narava in krajina so skupni izzivi prihodnosti, ki jih naslavljamo na obravnavanem čezmejnem območju. Delovanje človeka na naravo se odraža v njegovi želji po napredku, po čim večji storilnosti in dobičku. Posledice teh aktivnosti so podrle ravnotežje v odnosu človeka, ki je naravo s svojim razvojem začel degradirati. Temeljnega pomena za spremembo načina mišljenja in življenja je ozaveščanje ljudi o trajnostnem sonaravnem razvoju, ki naj se začne že zelo zgodaj, pri otrocih. V današnjem času je posebej med mladimi vse manj zanimanja za aktivno preživljanje prostega časa v naravi.
Izziv projekta je odgovoriti na vprašanje, kako mlade privabiti v naravo in jim na privlačen način predstaviti naravno in kulturno dediščino, da bodo znali prepoznati in izkoristiti priložnosti, ki jih ponujajo potenciali posameznih območij ter si na podeželju ustvariti nove priložnosti. Iskali smo načine, kako jih pritegniti k aktivnejšemu, bolj zdravemu načinu življenja. Le način, ki bo zavedanje o varovanju naravnih in kulturnih vrednot prenesel na prihodnje rodove, lahko zagotovi dolgoročne učinke in skrb za varovanje naših danosti tudi v prihodnosti.
Namen projekta:
Vzpostavitev organiziranega sistema prikaza bogate naravne in kulturne dediščine območja obiskovalcem in lokalnemu prebivalstvu v obliki vodenih interpretacijskih in doživljajskih programov. Z vsebinami smo želeli vplivati tudi na dvig ozaveščenosti prebivalcev in obiskovalcev o varovanju naravnih virov kot tudi k izboljšanju kakovosti življenja ter preprečevanju nadaljnje degradacije okolja. Ciljne skupine so predvsem mladi, vzgojno-izobraževalne ustanove, ponudniki in ostali gospodarski subjekti območja, obiskovalci, pohodniki, turisti.
Rezultati projekta:
• analiza stanja ohranjanja naravne in kulturne dediščine na obravnavanem področju;
• skupna strategija z inovativnimi rešitvami za upravljanje obiska znotraj varovanih območij;
• razvito orodje za spremljanje obiska na zavarovanih območjih dediščine za doseganje, varstva in trajnostne rabe naravne dediščine;
• skupni akcijski načrt vključevanja naravne in kulturne dediščine v turistično ponudbo;
• urejene tematske poti in interpretacijske točke;
• skupna platforma za oblikovanje raznolikih učnih vsebin;
• oblikovani inovativni turistični paketi za različne ciljne skupine;
• mobilna aplikacija za inovativno interpretacijo dediščine;
• skupni promocijski material;
• usposobljeni vodniki za interpretacijo dediščine.
Vodilni partner projekta je Občina Slovenska Bistrica
Partnerji projekta so: Zavod RS za varstvo narave, Zavod za turizem Maribor – Pohorje, Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje, Občina Vrsar, mesto Ozalj in Ustanova za upravljanje zavarovanih naravnih vrednot na področju Krapinsko-Zagorske županije.
Informacije o projektu so dostopne na spletni strani www.enjoyheritage.eu

Koordinator projekta na ZRSVN
dr. Jurij Gulič