EUfutuR: Prihodnost Evropa – Identiteta, internacionalizacija in institucionalizacija – Geopark Karavanke
Zukunft Europa – Identität, Internationalisierung und Institutionalisierung – Geopark Karawanken

Akronim: EUfutuR

Karavanke UNESCO Globalni Geopark (v nadaljevanju Geopark) obsega območje 14 občin z obeh strani meje. Pravno-formalno Geopark deluje kot čezmejna delovna skupnost, katere ustanoviteljice so občine in pridruženi člani. Kljub podrobno dorečenemu statutu predstavlja bilateralno sodelovanje v tej obliki, predvsem zaradi različnih pravnih in finančno-tehničnih nacionalnih okvirnih pogojev, velik operativni izziv. Prvenstveno slednjega naslavlja projekt EufutuR, katerega glavni cilji so: ustanovitev Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS), krepitev bilateralne identitete in mednarodna uveljavitev Geoparka. Aktivnosti v okviru projekta EUfutuR bodo vodile do prvega medobčinskega in medinstitucionalnega sodelovanja med Avstrijo in Slovenijo, ki se želi uveljaviti kot EZTS, s čimer bo Geopark pridobil ustreznejšo pravno formalno organiziranost za nadaljnje okrepljeno čezmejno teritorialno sodelovanje. Skozi javne dogodke (izvajanje izobraževalnih in strokovnih dogodkov, jezikovnih tečajev, Geofestivala) in kreativno sodelovanje je na območju Geoparka vzpostavljena nova oblika bilateralnega sodelovanja prebivalcev čezmejnega območja. Z aktivnim vključevanjem v dejavnosti UNESCO mreže geoparkov (GGN) pa je območje Geoparka tudi mednarodno bolje pozicionirano.
Projekt EUfutuR je deloval na krepitvi sodelovanja med lokalnimi skupnostmi, šolami in vrtci, lokalnim prebivalstvom kot splošno ciljno skupino ter inštitucijami, vključenimi v regionalne razvojne aktivnosti na podlagi razvoja skupnih upravljalskih teles, izobraževalnih strategij in ozaveščevalnih dogodkih za krepitev skupne jezikovne, kulturne in naravne identitete območja. Projekt EufutuR omogoča zavestno, živečo bilateralno identiteto in odločilno prispeva k povečanju stopnje prepoznavnosti projektnega območja na mednarodni ravni. Šolam ponuja aktivno ravnanje z njihovim življenjskim prostorom in krepi jezikovne kompetence državljanov.
Projekt EUfutuR je projekt čezmejnega sodelovanja, ki se izvaja v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v programskem obdobju 2014-2020 in je sofinanciran s sredstvi Evropske unije, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Vodilni partner:
• DS Geopark Karavanke (kontaktna oseba: mag. Gerald Hartmann, gerald.hartmann@geopark-karawanken.at)
Projektni partnerji:
• RRA Koroška, regionalna razvojna agencija za Koroško (kontaktna oseba: Primož Vodovnik, primoz.vodovnik@rra-koroska.si)
• Zavod Republike Slovenije za varstvo narave/OE Maribor (kontaktna oseba: mag. Mojca Bedjanič, mojca.bedjanic@zrsvn.si)
• Društvo Kulturni dom Pliberk/Bleiburg (kontaktna oseba: Milan Piko, milan.piko@a1.net).

Trajanje projekta: 1.7.2016 – 30.6.2019

Koordinator projekta na ZRSVN:
mag. Mojca Bedjanič, OE Maribor
E-pošta: mojca.bedjanic@zrsvn.si

PUBLIKACIJE NASTALE V PROJEKTU:
GEO Novičnik: Mi smo UNESCO
Priročnik za izvajanje izobraževalnih aktivnosti: Mi smo UNESCO
Prirocnik_za_izvajanje_izobraževalnih_aktivnosti: UTRIP NARAVE
GEO Novičnik: UTRIP NARAVE
Didaktični pripomoček: FOSILI
Didaktični pripomoček: VODA IN KAMEN
Priročnik: MINERALI IN KRISTALI
Geo novičnik 2019
GeoNovičnik 2020 – Tla_pod_našimi nogamigami