Geopark Karavanke povezuje vse projektne partnerje tako na območju kot tudi področju izobraževanja. Pomemben cilj vseh partnerjev kot tudi projekta je popularizacija vsebin geologije, varstva narave in ostale naravne in kulturne dediščine. Prav posebno pozornost dajemo mladim. Zaradi tega je vključevanje in sodelovanje z izobraževalnimi institucijami na območju Geoparka Karavanke izjemnega pomena.

Projektni partnerji
• Občina Mežica – koordinator projekta;
• Osnovna šola in vrtec Mežica;
• Zavod Republike Slovenije za varstvo narave; OE Maribor;
• Podzemlje Pece, d.o.o., turistični rudnik in muzej;
• Občina Eisenkappel-Vellach/ŽeleznaKapla-Bela;
• Volksschule Eisenkappel/Ljudska šola Železna Kapla;
• Obirske jame d.o.o./Obir Tropfsteinhöhlen GESMBH.

Zakaj geo-projektni dan? Vede o Zemlji so vzgojno-izobraževalnem sistemu slabo vključene, pogosto velja, da je geologija nezanimiva in dolgočasna, pa tudi nepriljubljena. S projektom Geo projektni dan v Geoparku Karavanke, ki ga izvajamo pod sloganom Geopark Karavanke: Zabavno, poučno, nič mučno« oblikujemo ideje, vsebine in programe za izvajanje Geo-projektnih dni v vrtcih, šolah in CSOD-jih ter tudi ostalih izobraževalnih ustanovah. Cilj projekta je, da »izkoristimo« učilnico v naravi, ki nam jo nudi domače okolje in z inovativnostjo ter izkustvenim poučevanjem poskušamo spremeniti odnos in dojemanje narave ter k aktivnostim povabimo čim več vrtcev in šol iz območja Geoparka Karavanke kot tudi širše.
Cilji projekta:
– analizira vključenosti geoloških in naravovarstvenih vsebin v izobraževalne programe v obeh partnerskih regijah;
– pridobivanje čezmejnih izkušenj, kot osnovo za nadaljnje čezmejne izobraževalne aktivnosti (mednarodne izmenjave šol, učencev in pedagoškega osebja);
– identifikacija različnih pristopov poučevanja ter implementacija idej na obeh partnerskih regijah;
– vzpostavitev mreže in krepitev čezmejnega trajnostnega sodelovanja med šolami, lokalnimi skupnostmi ter strokovnimi inštitucijami iz območja;
– oblikovanje vsebine skupnega spletnega portala Geopark šol in vrtcev;
– izdelava inovativnih učnih gradiv, kot pripomoček za izvedbo delavnic in/ali učnih ur v vrtcu in osnovni šoli ter prilagoditev gradiv tudi za otroke s posebnimi potrebami;
– delavnice strokovnega usposabljanja, sestanki, delovna srečanja, terenski ogledi in vaje za projektne partnerje;
– aktiviranje v projektu sodelujoče vzgojitelje in učitelje za izvajanje novosti v poučevanju vsebin iz geologije in naravoslovja;
– oblikovanje idej, vsebin in programov za Geo-projektni dan ter aplikacija ideje o Geo-projektnem dnevu na vse izobraževalne institucije na območju Geoparka Karavanke in izven območja;
– spodbujanje uporabe tujega jezika kot sredstva komuniciranja pri preučevanju skupne teme ter spoznavanje posebnosti izobraževalnega sistema na dvojezičnem območju.
Geo projektni dan:
• projektni partnerji so na podlagi posvetov s strokovnimi delavci iz področja vzgoje in izobraževanja vsako leto razpisali drugo temo s področja geologije in z njo povezane naravne ter kulturne dediščine (v šolskem letu 2013/2014 Vulkani – Zemlja bruha, na površju se nekaj zakuha)
• izvedba s strani učiteljev/ vzgojiteljev na šoli/ vrtcu (delo v skupinah ali parih, ustvarjalne delavnice, izvajanje poskusov, ankete, ogled filmov in dokumentarnih oddaj, izvedba kvizov, iger, medpredmetno povezovanje …)
• v šolo/ vrtec so bili povabljeni strokovnjaki (terenski ogled, poskusi na terenu, obisk geo –točke, pohod po učni poti, obisk INFO centra Geoparka Karavanke, ogled zbirke kamnin, …)
• izveden je bil v INFO centru Geoparka Karavanke Podzemlje Pece ali INFO centru Geoparka Karavanke Obirske jame (izvedba delavnic, terenski ogledi geo zanimivih točk, strokovno voden sprehod po učni poti, ogled rudnika, ogled zbirk, …)
• predstavljeni so bili rezultati dela v sklopu vsakoletnega Tedna Geoparka Karavanke ob koncu šolskega leta.

Projekt je potekal od 1. septembra 2013 do 31. avgusta 2015.

Projektne publikacije:

Kontakt na Zavodu RS za varstvo narave:
Lenka Rojs

Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor
e-pošta:lenka.rojs@zrsvn.si