Opis projekta:
Načrtovano območje projekta, ki zajema občine Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Dravograd, Pliberk, Suha, Bistrica nad Pliberkom, Globasnica, Galicija, Žitara Vas, Železna Kapla in Sele, odlikuje izjemna geološka podlaga s številnimi geološkimi posebnostmi. Območje je veliko 997 km2, na njem pa živi okrog 51.500 prebivalcev. Ljudje na tem območju so skoraj 350 let živeli tudi od rudarjenja  v svinčevo cinkovih rudiščih na pobočjih Pece, Uršlje gore in Obirja. Izdanki rudnih teles in njihovi ostanki v starih rudnikih še danes privlačijo pozornost obiskovalcev in znanstvenikov, saj so nekateri izjemnega, svetovnega znanstvenega pomena. Čez to območje poteka Periadriatska prelomna cona, kjer se spektakularno stikajo različne kamnine Euro – Azijske in Afriške tektonske plošče. Raznovrstne kamnine in druge ostanke pestrega vulkanskega delovanja najdemo na Smrekovškem pogorju. Na predvidenem območju Geoparka so številna nahajališča rudnih mineralov in tudi nekaterih redkih mineralov ter ostanki fosilov. Zaradi živahne tektonike in erozije ob dvigu Savinjskih Alp in Karavank, se je na območju razvil svojevrsten ter zanimiv relief. Čudoviti gozdovi, gorski pašniki in skalovja so življenjski prostor tudi redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst.
Cilji projekta:
Namen projekta je bil vzpostavitev čezmejnega Geoparka, s čezmejnim koordiniranjem in upravljanjem spodbujanje trajnostne rabe geoloških naravnih danosti in prispevati k njihovemu ohranjanju, intenzivirati čezmejno sodelovanje, izboljšati prepoznavnost ter spodbujati trajnostni razvoj na obravnavanem območju predvsem s pomočjo »geoturizma« in »geoizobraževanja«.
Dejavnosti, ki so se izvajale v okviru projekta, so bile razdeljene v delovne sklope. V delovnem sklopu »Raziskave in razvoj« so bile pripravljene naravovarstvene strokovne podlage in načrt upravljanja Geoparka, aplikacija za vključitev v Unescovo mrežo geoparkov, načrt animacij in označevalne infrastrukture ter študijska tura po območju že delujočega Geoparka.
Delovni sklop »Izgradnja osnovne podporne infrastrukture« je obsegala vzpostavitev dveh informacijskih centrov Geoparka (Podzemlje Pece in Obirske jame) in opremo najmanj osmih interpretacijskih točk ter izgradnjo štirih etap pohodniških geoloških poti.
V sklopu »Komuniciranje« je bil izdelan komunikacijski načrt in celostna grafična podoba, vzpostavljena skupna spletna stran v štirih jezikih, izdelan predstavitveni film o Geoparku, publikacije (geološka knjižica za otroke), promocijska zloženka o Geoparku in strokovno-informativna brošura o Geoparku. Izdelan je bil učni pripomoček za poučevanje šolske mladine in organizirani številni dogodki za različne ciljne skupine. V zadnjem sklopu »Vodenje projekta« so bil poleg izdelanih finančnih in vsebinskih poročil, vzpostavljen projektni svet ter operativni svet Geoparka.

Partnerji v projektu: Vodilni partner projekta je Podzemlje Pece, d.o.o. (www.podzemljepece.com), v projektu pa sodelujejo še naslednji partnerji iz Slovenije in Avstrije:
• Obirske jame / Obir Tropfsteinhöhlen (www.hoehlen.at)
• Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Maribor / Institut für Naturschutz der Republik Slowenien / Regionalstelle Maribor (www.zrsvn-varstvonarave.si)
• Občina Črna na Koroškem / Gemeinde Črna na Koroškem (http://www.crna.si/)
• Občina Mežica / Gemeinde Mežica (www.mezica.si)
• Občina Prevalje / Gemeinde Prevalje (www.prevalje.si)
• Občina Globasnica / Gemeinde Globasnitz (www.elnet.at/obcina/globasnica)
• Občina Sele / Gemeinde Zell (https://www.zell-sele.at/sl/)
• Tržna občina Bistrica nad Pliberkom / Marktgemeinde Freistritz ob Bleiburg (www.elnet.at/obcina/bistrica)
• Koroški pokrajinski muzej, Enota Ravne na Koroškem / Landmuseum Koroška, Regionalstelle Ravne na Koroškem (www.kpm.si)
• RRA Koroška, regionalna razvojna agencija za Koroško / Nationale Agentur der Republik Slowenien für Regionalentwicklung, Regionalstelle Koroška (www.rra-koroska.si)
• Regionalmanagement Kärnten Dienstleistungs – GesmbH

Publikacije in strokovno gradivo:
CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA

ZLOŽENKE

BROŠURE

UČNA GRADIVA

DRUGA GRADIVA

Kontakt na Zavodu RS za varstvo narave:
mag. Mojca Bedjanič,
Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor
e-pošta: mojca.bedjanic@zrsvn.si

Mateja Kocjan,
Zavod RS  za varstvo narave, Osrednja enota
e-pošta: mateja.kocjan@zrsvn.si