JeloviZA: Za izboljšanje stanja ekosistemov in ohranjanje kvalifikacijskih vrst na območju Natura 2000 na Jelovici ter priprava modela upravljanja, ki v odločevalskih procesih upošteva ekosistemske storitve.

Trajanje projekta: 01. 05. 2022 – 30. 04. 2024
Projekt JeloviZA sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP v višini 1.143.298,04 EUR.
Spletna stran projekta: https://www.ra-sora.si/projekt/jeloviza/
Spletna stran nosilca programa: https://www.norwaygrants.si/

Sodelujoče organizacije v projektu:

 • CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp (vodilni partner)
 • Zavod za varstvo narave (OE Kranj, OE Ljubljana)
 • Zavod za gozdove (OE Bled)
 • Razvojna agencija Sora d.o.o.
 • Občina Železniki
 • Cipra International

Opis projekta: Območje Jelovice je pomembno območje ohranjene narave v Sloveniji z dragocenimi habitati na Območju Natura 2000  –  devet varovanih vrst ptic, ilirsko bukovi gozdovi, gorska travišča, metulji, naravna rezervata Barje Ledine in Za Blatom in druge naravne danosti (jame, brezna, vrtače, drugi kraški pojavi). Zaradi podnebnih sprememb v zadnjih desetih letih so območje prizadele številne naravne ujme (vetrolom, snegolom, žledolom), ki so ustvarile pogoje za namnožitev podlubnikov in s tem povečale ranljivost tega območja.

Jelovica leži na območju petih občin (Železniki, Kranj, Radovljica, Bled, Bohinj) s številnimi deležniki. V projektu bomo s participativnim pristopom sooblikovali Model upravljanja območja Jelovice in popisali vse štiri tipe ekosistemskih storitev.

Glavni cilj projekta je s sanacijo gozda, opolnomočenjem in izobraževanjem omogočiti participativno pripravo Modela upravljanja ter s tem prispevati k večji podnebni odpornosti Jelovice.

Glavne projektne aktivnosti:

 • obnova poškodovanega in ogolelega gozda s sadnjo prilagojenih drevesnih vrst in varstvo habitatnih dreves;
 • participativna priprava Modela upravljanja območja Jelovica;
 • aktivnosti za deležnike, kot so prenos dobrih praks, izobraževanja, pogovori in delavnice;
 • popis vrst: divji petelin, gozdni jereb in triprsti detel;
 • namestitev števcev za pridobitev podatkov o obremenjenosti prostora (št. obiskovalcev, prometa, izvajanje rekreacijskih dejavnosti, itd.) in priprava ocene obremenjenosti prostora;
 • popis in vrednotenje ekosistemskih storitev na območju Jelovice;
 • obnova gnezdilnic za kozače;
 • komunikacija in ozaveščanje javnosti o ohranjanju območja Jelovice.

Z dosego ključnih rezultatov projekta: obnovo ekosistemov, analizo stanja habitatov in kvalifikacijskih vrst na Jelovici, participativno pripravo Modela upravljanja, ogledom dobrih praks, vrednotenjem ekosistemskih storitev, conacijo območja, komunikacijo, ozaveščanjem in strokovnim usposabljanjem, bomo bistveno prispevali k rezultatu programa »Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje« in zasledovali neposreden učinek boljše usposobljenosti deležnikov za upravljanje ekosistemov.

Ciljne skupine projekta so: predstavniki lokalnih skupnosti občin, lovci, gozdarji, naravovarstveniki, zaposleni v turizmu, zaposleni na Zavodu za varstvo kulturne dediščine, upravljalci gospodarsko-javne infrastrukture, lastniki gozdov, lokalno prebivalstvo, ponudniki javno-zdravstvenih storitev, zaposleni v kulturnih ustanovah.

Koordinator projekta na ZRSVN:

Metod Rogelj
Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj
Planina 3, Kranj
tel: 04 2019 461
e-pošta: metod.rogelj@zrsvn.si