Izboljšanje stanja naravovarstveno najpomembnejših delov travišč in barjanskih površin na Cerkniškem jezeru in Planinskem polju

Akronim: Kras.Re.Vita (ESRR – šifra operacije: OP20.01833)

Projekt sledi izhodiščem Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020. Izvaja se v okviru prednostne naložbe »Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami« in specifičnega cilja »Izboljšanje stanja evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov, prednostno tistih s slabim stanjem ohranjenosti in endemičnih vrst« ter je eden od prednostnih projektov za izvedbo v okviru Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020).
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Trajanje projekta: 1. 10. 2017 – 30. 9. 2023

Projektni partnerji: Javni zavod Notranjski regijski park (vodilni partner), Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Javni Zavod Znanje Postojna, Občina Postojna, Občina Logatec .
Skupna vrednost projekta: 4.895.204,00 EUR, vrednost del ZRSVN (upravičeni stroški): 130.407,00 EUR.
Opis projekta:
Projektni partnerji bodo tekom projekta izvajali aktivnosti za izboljšanje stanja posameznih vrst in habitatnih tipov na izbranih območjih Nature 2000 na območju Cerkniškega jezera in Planinskega polja. Aktivnosti projekta se delijo na dva prostorska sklopa:
a) Aktivnosti na Cerkniškem jezeru: 
– Na Cerkniškem jezeru bomo renaturirali dvojni okljuk Stržena, s čimer bomo izboljšali vodni režim v osrednjem delu HT presihajoča jezera. Poleg tega bomo za usmerjanje obiskovalcev postavili usmerjevalno interpretacijske točke, postavili ornitološke opazovalnice ter vstopno-izstopna mesta za čolnarjenje. S temi ukrepi bomo dosegli izboljšanje stanja ohranjenosti presihajočih jezer in habitata vrst kostanjevka ter mala tukalica.
– Z odkupom zemljišč oziroma s sklenitvijo ustreznih pogodb bomo omogočili odstranitev zarasti in trajno ustrezno gospodarjenje s habitatnimi tipi bazična nizka barja, nižinske in montanske do alpinske hidrofilne robne združbe z visokim steblikovjem in travnikov s prevladujočo modro stožko. Izboljšalo se bo tudi stanje gnezditvenega habitata pisane penice.
– Z odkupom ustreznih zemljišč, mulčenjem grmovne zarasti, vzpostavitvijo pozne poletne košnje ter z ureditvijo usmerjevalno interpretacijske pešpoti bomo izboljšali stanje ohranjenosti habitata kosca.
– Z odkupom, ureditvijo in vzpostavitvijo trajnega gospodarjenja s kalom na Pucinovim lazom bomo izboljšali habitat velikega pupka. Aktivnost vključuje tudi ozaveščanje javnosti o problematiki vnosa tujerodnih vrst.
– Z ureditvijo novega habitata bomo izboljšali življenjsko okolje vrste hribski urh.
– Na Dolenjem Jezeru bomo vzpostavili interpretacijski center.

b) Ukrepi na območju Planinskega polja:
– Z odkupom zemljišč s sklenitvijo ustreznih pogodb z lastniki bomo vzpostavili ustrezno gospodarjenje s površinami, na katerih uspeva travniška morska čebulica. Njena semena bomo tudi dosejali na izbrane površine.
– Z odstranjevanjem gvana v zvoniku cerkve sv. Marjete v Dolenji Planini, izvedbo ustreznih sanacijskih del ter z ozaveščanjem prebivalcev bomo izboljšali stanje ohranjenosti habitata navadnega netopirja.
– Z odkupom zemljišč oziroma s sklenitvijo ustreznih pogodb z lastniki, odstranitvijo zarasti, zasutjem glavnega drenažnega jarka, z vzpostavitvijo trajnega ustreznega gospodarjenja ter z izobraževanjem javnosti bomo izboljšali stanje ohranjenosti travnikov s prevladujočo stožko na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh in bazičnih nizkih barij ter vrst kosec in pisana penica.
– Uredili bomo interpretacijsko izobraževalno središče v Ravbarjevem stolpu.
– Postavili bomo opazovalnico z urbano opremo in interpretacijskim sklopom ter vzpostavili interpretacijsko učno pot.
– Na štirih vstopnih točkah do Planinskega polja ter na štirih lokacijah v neposredni bližini vzpostavljene učne poti bomo uredili parkirišča in jih opremili z urbano opremo.
Poleg tega projekt predvideva vzpostavitev spletne strani projekta ter aktivno komuniciranje z javnostjo preko medijev.
Vloga Zavoda RS za varstvo narave projektu: v okviru projekta bomo sodelovale na obeh območjih.
Na Cerkniškem jezeru bo Zavod RS za varstvo narave:
– Sodeloval pri usmerjanju izvedbe, pri nadzoru poteka del ter pri pripravi poročil (renaturacija okljuka na Strženu, dela za izboljšanje stanja bazičnih nizkih barij in visokih steblikovij);
– Sodeloval pri pripravi načrtov obnove habitatov za kosca in pisano penico;
– Sodeloval pri pripravi interpretacijskih vsebin;
Na Planinskem polju bo Zavod RS za varstvo narave:
– Vodil projekte aktivnosti glede travniške morske čebulice (sklenitev dolgoročnega pogodbenega varstva, odvzem in sejanje semen, vzpostavitev nadzora nad gospodarjenjem, določitev učinka aktivnosti, priprava vsebine za interpretacijske table, izvedba predavanj);
– Sodeloval pri izvedbi predavanj, namenjenih varovanju netopirjev;
– Sodeloval pri pripravi interpretacijskih vsebin za učno pot in parkirišča
– Izdal zgibanko Prepoznajmo in ohranimo živali naših jam.

Koordinator projekta na Zavodu RS za varstvo narave:
dr. Jana Laganis
Delpinova 16, 5000 Nova Gorica
telefon: 031 773 929
E-pošta: jana.laganis@zrsvn.si