KRAS-CARSO II –Skupno upravljanje in trajnostni razvoj območja Matičnega Krasa

Trajanje projekta: 1.1.2023-31.12.2025

Projekt KRAS-CARSO II se financira v okviru Programa Interreg VI-A Italija -Slovenija 2021-2027 v višini 4.375.000,04 EUR.

Spletna stran nosilca programa: https://www.ita-slo.eu/

Sodelujoče organizacije v projektu:

 • ORA – Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov (vodilni partner)
 • Občina Sežana
 • Javni zavod park Škocjanske jame
 • Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
 • Zavod Republike Slovenije za varstvo narave
 • Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica
 • Geološki zavod Slovenije
 • Dežela Furlanija Julijska krajina
 • GAL Carso
 • Promoturismo
 • Univerza v Trstu, Oddelek za matematiko in geoznanosti
 • Univerza v Padovi, Oddelek za geoznanost

Specifični cilj projekta: Krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma pri gospodarskem razvoju, socialni vključenosti in socialnih inovacijah.

Glavni cilj projekta: je ustanovitev Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje – EZTS Kras-Carso za upravljanje čezmejnega turizma ter tudi financiranje in upravljanje geoparka Kras- Carso. Trajnostni razvoj se bo dosegel preko izvedbe skupnih čezmejnih dosežkov, ki bodo temeljili na bogati geološki in zgodovinski dediščini čezmejnega funkcionalnega območja Matičnega Krasa.

Glavne projektne aktivnosti:

 • Vzpostavitev finančnih virov v podporo upravljavski strukturi Geoparka Krasa, opredeljeni v okviru projekta GeoKarst, in postopku kandidature za vpis v Globalno mrežo geoparkov UNESCO.
 • Ustanovitve EZTS Kras-Carso za skupno dolgoročno upravljanje tega območja.
 • Raziskave na področju podzemlja, površja in vode. V sklopu raziskav na področju hidrologije Krasa bo nastal model pronicanja kraške vode.
 • Priprava podatkov o nosilni zmogljivosti narave izbranih lokacij (geotočke, jame, ipd.)
 • Nadgradnja skupne blagovne znamke GeoKarst z znakom kakovosti.
 • Nadgradnjo že utečenih tradicionalnih dogodkov s poudarkom na trajnosti in čezmejnosti ter organizacijo novih dogodkov.
 • Komunikacija z lokalnimi skupnostmi in prebivalci z namenom trajnostnega razvoja.
 • Izvedba delavnic za lokalne turistične in jamske vodnike oz. naravoslovne vodnike ter predstavitev možnosti razvoja novih podjetniških idej s strani MSP in pa ranljivih skupin.
 • Varstvo okolja (ohranjanje geopestrosti in akcije ozaveščanja) ter spodbujanje trajnostne mobilnosti in javnega prevoza za prebivalce in obiskovalce.

Partner ZRSVN: V okviru svojih pristojnosti na področju ohranjanja narave bo deloval z namenom usmerjanja varstva in ohranjanja geopestrosti in biotske raznovrstnosti Krasa. Poudarek bo na pripravi podatkov o nosilni zmogljivosti narave izbranih območij (geološka dediščina, jame ipd.) ter pripravi smernic in omilitvenih ukrepov za obiskovanje, upravljanje in trajnostno rabo naravnih vrednot, zavarovanih območij in območij Natura 2000 na območju projekta. ZRSVN bo spremljal stanje izbranih naravnih vrednot ter pripravljal možne ukrepe pri oblikovanju dejavnosti in turističnih produktov.

Ciljne skupine projekta so: lokalni javni organi, regionalni javni organi, nacionalni javni organi, sektorske lokalne razvojne agencije ali LAS, visokošolske in raziskovalne organizacije, lokalna MSP, druge ustrezne EZTS (za izmenjavo izkušenj) in splošne javnosti.

Rezultati projekta:

 • izvedba treh pilotnih ukrepov, ki na Matičnem Krasu še niso bili realizirani. Gre za ustanovitev skupne strukture in investicijo za skupno strukturo, vzpostavitev mreže trajnostnih prevozov in razvoj skupne blagovne znamke;
 • mreženje in usposabljanja, ki so se vzpostavila že v projektu GeoKarst (Program sodelovanja Interreg VA Italija-Slovenija 2014-2020) se bodo nadaljevala in nadgrajevala znamke kakovosti;
 • vzpostavitev skupne krožne čezmejne poti, ki bo združevala Pot Burje na Italijanski strani in Pot kamna na slovenski strani v nov skupen turistični produkt – Čezmejno pot kamna in burje.

 

Koordinator projekta ZRSVN:

Martina Stupar
Delpinova 16, 5000 Nova Gorica
telefon: 05 3305 306
E-pošta: martina.stupar@zrsvn.si