Projekt »Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko« ali krajše LIFE Kočevsko celovito obravnava aktivno varstvo območij Natura 2000 Kočevsko ob hkratnem upoštevanju ostalih dveh komponent trajnostnega razvoja. Projekt se izvaja v okviru finančnega mehanizma LIFE+ in je eden izmed treh slovenskih projektov, ki so bili izbrani za sofinanciranje na razpisu LIFE+ 2013.

Projekt je potekal 54 mesecev, od 1.9.2014 do 28.2.2019, prijavitelj projekta pa je Občina Kočevje. Poleg Zavoda RS za varstvo narave so projektni partnerji še Zavod za gozdove Slovenije ter Ljudska univerza Kočevje. Celotna vrednost projekta znaša skoraj 2.3 mio EUR, od tega je 50 odstotkov sredstev iz programa LIFE+, Ministrstvo za okolje bo prispevalo 30 odstotkov, preostalih 20 odstotkov pa prispevajo projektni partnerji.
Več informacij na spletni strani projekta: LIFE KOČEVSKO.
Projektno območje Kočevsko je prepoznavno po svojih obširnih gozdovih in sodi med najbolj naravno ohranjene predele Slovenije, pa tudi Srednje Evrope. Zaradi ohranjenosti, so v zavetju gozdov našle svoje pribežališče številne evropsko pomembne vrste, zato je celotno območje Kočevskega opredeljeno kot območje Nature 2000 tako po direktivi o pticah (SPA Kočevsko) kot tudi po direktivi o habitatih (SCI Kočevsko).
Neizvajanje aktivnih ukrepov za zagotavljanje ugodnega stanja tarčnih vrst v gozdarstvu, neupoštevanje habitatnih zahtev tarčnih vrst pri gospodarjenju z divjadjo, človeške motnje v habitatih tarčnih vrst ter onesnaževanje kraškega podzemlja, bodisi preko nelegalnega odlaganja odpadkov bodisi preko prekomerne in nenadzorovane uporabe gnojevke v kmetijstvu so ključne grožnje, ki so bile identificirane na projektnem območju.
Glavni cilj projekta je bila izvedba konkretnih naravovarstvenih akcij, s katerimi smo izboljšali habitatne razmere in posledično vzpostavili ugodno stanje ohranjenosti za močno ogrožene gozdne ptice (divji petelin, gozdni jereb, belohrbti detel in triprsti detel), edini par orla belorepca na Kočevskem ter izjemno ranljiv podzemni ekosistem s človeško ribico kot glavnim indikatorjem stanja podzemnih voda.
V sklopu projekta smo na terenu preizkusili različne ukrepe za povečevanje količin odmrle biomase, s postavitvijo prehranjevalnih ograj popestrili prehransko bazo za gozdne kure, z vzpostavitvijo posebnega prometnega režima na gozdnih cestah zagotovili mirne cone. Varstva habitata orla belorepca smo se lotili z vzpostavitvijo video nadzora nad gnezdom in zimskih krmiščem, vzpostavitvijo ribolovnega režima na in ob jezeru ter ureditvijo infrastrukture za obiskovalce z novo učno potjo, opazovalnimi stolpi ter urejenim infocentrom v kulturnem domu v Kočevski Reki. Za varstvo podzemnega habitata smo izvedli obsežne biološke in kemijske analize podzemne vode, glavni poudarek pa je bil na čiščenju najbolj onesnaženih vodnih jam, zapiranju dostopa do njih z lesenimi in kamnitimi ograjami ter na obsežni komunikaciji s pristojnimi strokovnimi službami ter glavnimi povzročitelji onesnaženja podzemne vode.
Projekt predstavlja nadgradnjo dosedanjega sistema upravljanja območja Nature 2000 Kočevsko in predstavlja širitev dobre prakse aktivnega varstva območij Natura 2000 tako Sloveniji in širši Dinarski regiji. Z vzpostavitvijo neformalne skupine »Forum za Kočevsko« so bili v projekt vključeni številni deležniki, s čimer smo povezali posamezne institucije in lokalne akterje in tako zagotovili trajno usklajene projektne rešitve. Projekt je promoviral sodelovanje, izmenjavo informacij ter prenos znanj, izkušenj in dobrih praks in tako postavil temelje za nadaljevanje sodelovanje pri skupnih projektih na lokalni, regionalni in meddržavni ravni.

Kordinator projekta na Zavodu RS za varstvo narave:
Denis Žitnik, OE Ljubljana
e-pošta: denis.zitnik@zrsvn.si