Preventing the extinction of the Dinaric-SE Alpine lynx population through reinforcement and long-term conservation
Akronim: LIFE Lynx

Trajanje projekta: 01.07.2017 – 31.03.2024

Projekt se sofinancira iz LIFE Programa, številka projekta LIFE16 NAT/SI/000634. Celotna vrednost projekta znaša 6,829,377 € (delež sofinanciranja EU je 59,76 %, kar znaša 4,081,404 €).

Partnerji projekta:

 • Zavod za Gozdove Slovenije (Slovenija, vodilni patner),
 • Lovska zveza Slovenije (Slovenija),
 • Univerza v Ljubljani (Slovenija),
 • Zavod RS za varstvo narave (Slovenija),
 • Arma dei carabinieri – Comando Unità Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare (Italija),
 • Progetto Lince (Italia),
 • Association BIOM (Hrvaška),
 • Faculty of Veterinary Medicine University of Zagreb (Hrvaška),
 • Karlovac University of Applied Sciences (Hrvaška),
 • Association for the Biological Diversity Conservation (Romunija),
 • Technical university in Zvolen (Slovaška).

Sofinancerji projekta: Evropska komisija (LIFE), Ministrstvo za okolje in prostor, EURONATUR, Bernd Thies Fundation, Ministry of Environmental and Nature Protection of the Republic of Croatia.
Cilji projekta:
Osrednji cilj obsežnega projekta je preprečiti izumrtje Dinarsko-JV alpske populacije risa s preselitvijo vsaj 14 risov iz Slovaške in Romunije v Slovenijo in na Hrvaško.
Aktivnosti projekta:
V projektu bomo z mednarodnim sodelovanjem doselili rise iz slovaškega in romunskega dela Karpatov v Slovenijo in na Hrvaško ter s tem preprečili izumrtje naše populacije. Hkrati se projekt zavzema za njeno dolgoročno ohranitev, kar bomo dosegli tako z vzpostavljanjem široke podpore javnosti in ključnih deležnikov kot z izdelavo upravljavskih orodij, temelječih na znanstvenih dognanjih.
Sprejemanju projekta s strani deležnikov in širše javnosti bomo namenili veliko pozornosti, saj je tesno sodelovanje z lokalnimi prebivalci in vsemi deležniki v procesu reševanja populacije risa ključnega pomena za  njeno dolgoročno ohranitev.
Izdelali bomo strateške dokumente na nacionalnih nivojih in na nivoju populacije, s katerimi bomo zagotavljali dolgoročno ohranitev obnovljene populacije. Znanstvena orodja, ki jih bomo na podlagi podatkov iz projekta razvili, nam bodo namreč omogočila razumevanje razvoja populacije, spremljanje uspešnosti ponovne naselitve, testiranje različnih upravljavskih scenarijev ter izbor najboljšega načina upravljanja s populacijo.
Dolgoročni cilj projekta je razvoj populacije v viabilno enoto, ki bo kot del metapopulacije zmožna samostojnega in dolgoročnega obstoja na tem ozemlju. Prav tako bomo omilili vplive fragmentacije habitata preko prizadevanj za vzpostavitev povezanosti z drugimi okoliškimi populacijami in upoštevanja zahtev vrste v prostorskem načrtovanju.
Uspešnost doselitve bodo strokovnjaki skupaj z lovci spremljali s pomočjo GPS ovratnic na izpuščenih živalih in njihovih potomcih ter z avtomatskimi kamerami na terenu. Poleg terenskih aktivnosti bodo opravljene tudi raziskave (npr. genetske in ekološke analize) in pripravljeni strateški dokumenti, ki bodo pripomogli k dolgoročni ohranitvi populacije risa.
S preprečitvijo izumrtja te karizmatične vrste bomo izpolnili odgovornost do narave in prihodnjih rodov. To odgovornost so prepoznale in si za njeno izpolnitev aktivno prizadevajo vse ključne organizacije, ki se ukvarjajo z varstvom prostoživečih živali. Uspešno medinstitucionalno sodelovanje in vključevanje lokalnih skupnosti je eden od predpogojev za uspešno izvedbo tako ambiciozno zastavljenega projekta.

Koordinator projekta na Zavodu RS za varstvo narave:
Judita Malovrh,
Tel: +386 (0)1 230 95 13
E-mail: judita.malovrh@zrsvn.si