Upravljanje močvirskih habitatov za ohranjanje vodnih ptic presihajočih jezer
Akronim: LIFE22-NAT-SI-LIFE TRSCA

Projektna številka: 101114184

Trajanje projekta: 01.09.2023 – 31.12.2029

Vodilni partner projekta: Notranjski regijski park

Ostali partnerji:

 • Zavod Republike Slovenije za varstvo narave
 • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Univerza v Ljubljani – Biotehniška fakulteta
 • Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
 • Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

Vrednost projekta:

Del denarnih sredstev za izvedbo projekta je zagotovljen v okviru programa LIFE, finančnega instrumenta Evropske unije za Okoljsko upravljanje in informacije, ki ga upravlja in financira Evropska komisija v programskem obdobju 2022-2027. Razliko krije Republika Slovenija oziroma partnerji z lastno udeležbo. Evropska komisija povrne projektnim partnerjem 75 % vseh stroškov, 25 % pa je lastne udeležbe.

Predstavitev projektov:

Glavni cilj projekta je izboljšanje stanja ohranjenosti presihajočega Cerkniškega jezera. V ta namen bomo:

 • uvedli nove in prenovili stare kmetijsko-okoljske ukrepe, ki spodbujajo spremembe obstoječih kmetijskih praks košnje in so podlaga za izplačilo kmetijskih subvencij lastnikom zemljišč na presihajočem Cerkniškem jezeru;
 • izvajali aktivnosti za ohranjanje najpomembnejših močvirnih zemljišč ter spremljali in vrednotili spremembe v tem habitatnem tipu;
 • odstranjevali odmrlo biomaso in iskali tržne priložnosti za njeno uporabo;
 • obnovili gnezditveni habitat race kostanjevke in rjavovratega ponirka ter omilili motnje med njunim gnezdenjem in prezimovanjem;
 • uredili promet ob Cerkniškem jezeru z izgradnjo parkirišča na Gorenjem Jezeru in postavitvijo nove prometne infrastrukture;
 • opravili niz strokovnih raziskav in analiz z različnih področij, nujno potrebnih za resno strokovno delo in ustrezen management z zemljišči na Cerkniškem jezeru;
 • informirali, obveščali in izobraževali širšo javnost s posebnim poudarkom na aktivnostih in dogodkih za otroke in mladostnike.

Koordinator projekta na Zavodu RS za varstvo narave:
Klavdija Šuen,
E-pošta: klavdija.suen@zrsvn.si

Več informacij na spletni strani projekta: LIFE TRŠCA (notranjski-park.si)