Projekt lifelineMDD: Varstvo in obnova ekološke povezljivosti rečnega koridorja Mura-Drava-Donava z medsektorskim sodelovanjem
Protecting and restoring ecological connectivity in the Mura-Drava-Danube river corridor through cross-sectoral cooperation

Akronim: lifelineMDD
Trajanje projekta: julij 2020 – december 2022
Vrednost projekta: 2.987,789,19 €

Opis projekta:Rečna krajina Mure, Drave in Donave s skupno 930.000 ha in dolžino 700 km predstavlja enega najpomembnejših evropskih ekoloških koridorjev. Zato so Avstrija, Slovenija, Hrvaška, Madžarska in Srbija aprila 2020 oddale prijavnico na UNESCO za prvo 5-državno Čezmejno biosferno območje »Mura-Drava-Donava« na svetu (v nadaljevanju TBR MDD). Projekt lifelineMDD predstavlja vsebinsko nadaljevanje dela opravljenega na Interreg projektu coop MDD, katerem je bilo že vzpostavljeno dobro sodelovanje upravljavcev varovanih območij vseh petih držav in pripravljen čezmejni program upravljanja načrtovanega TBR MDD. Projekt lifelineMDD se s temi prizadevanji neposredno povezuje in zasleduje moto: »Žive reke, živi sedimenti, živo sodelovanje«.
LifelineMDD naslavlja cilje za izboljšanje ekološke povezljivosti in biodiverzitete v rečnem koridorju MDD z renaturacijo naravne rečne dinamike. Namen projekta je oblikovati skupno bazo podatkov za 5-državno biosferno območje in spodbuditi medsektorsko sodelovanje na nivoju petih držav. Dobra osnova za to je projektno partnerstvo, sestavljeno iz nabora različnih organizacij, od univerz in institucij za ohranjanje narave do oblasti in lokalnih skupnosti. Projektne aktivnosti projekta bo izvajalo 12 projektnih partnerjev in v njih sodelovalo 17 pridruženih partnerjev iz različnih sektorjev ter nevladne organizacije in državne institucije na mednarodnem nivoju.
LifelineMDD z razvojem celostne čezmejne strategije obnove reke, ki temelji na znanstvenih raziskavah, pilotnih ukrepih in medsektorskem učenju, močno prispeva k cilju varovanja ekoloških koridorjev in okrepitvi sodelovanja med različnimi akterji.

Projekt zasleduje cilje:

 • Varovanje ekoloških rečnih koridorjev z razvojem intregrativne čezmejne strategije za renaturacijo rek znotraj pet državnega biosfernega območja;
 • Osnova za to bodo rezultati raziskav populacij rib in ptic rečne struge ter študije abiotskih razmer, nastalih kot posledica antropogenih vplivov na transport rečnih sedimentov in na klimatske spremembe;
 • Oblikovanje skupne baze informacij za 5-državno biosferno območje;
 • Izvedba pilotnih ukrepov za revitalizacijo, ki vodijo k neposrednim in vidnim pozitivnim učinkom na rečno dinamiko in različnih obrečnih habitatov. Ti bodo osnova za učni proces medsektorskega povezovanja med službami za gospodarjenje z vodami in institucijami za ohranjanje narave ter drugimi sektorji;

Aktivno vključevanje in povezovanje lokalnih skupnosti, nevladnih organizacij ter državnih institucij na mednarodnem nivoju za vzpostavitev dolgoročne aktivne mreže sodelovanja in trajnosti rezultatov projekta (testiranje različnih oblik in uporabnost za vnaprej).

Projekt lifelineMDD je sofinanciran preko Danube Transnational Programa Evropske Unije (ERDF, IPA founds).

Projektni partnerji:

 • World Wide Fund for Nature Austria – WWF Austria, Austria – vodilni partner;
 • Universität für Bodenkultur Wien, Avstrija;
 • Regionalmanagement Südoststeiermark, Steirisches Vulkanland GmbH, Avstrija;
 • Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 14 Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit, Avstrija;
 • Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Slovenija;
 • Občina Velika Polana, Slovenija;
 • WWF Adria – Udruga za zaštitu prirode i očuvanje biološke raznolikosti, Hrvaška;
 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije, Hrvaška;
 • World Wide Fund for Nature Hungary, Madžarska;
 • World Wide Fund for Nature Adria – Serbia, Srbija;
 • Pokrajinski zavod za zaštitu prirode Vojvodine, Srbija;
 • Pomgrad – vodnogospodarsko podjetje, Slovenia.

Projekt podpirajo in v njem sodelujejo tudi:

 • International Commission for the Protection of the Danube River, Avstrija
 • Österreichisches Nationalkomitee für das UNESCO-Programm “Der Mensch und Biosphäre”, Avstrija
 • Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus Sektion I – Umwelt und Wasserwirtschaft, Abteilung I/6 – Schutzwasserwirtschaft
 • Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Slovenija
 • Direkcija Republike Slovenije za vode, Slovenija
 • Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, Hrvaška
 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, Hrvaška
 • Javna ustanova agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije;
 • Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Hrvaška
 • Javna ustavnova “Park prirode Kopački rit”, Hrvaška
 • NYUDUVIZIG – Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Madžarska
 • Balaton-felvidéki National Park Directorate, Madžarska
 • Deputy State Secretariat for Nature Conservation, Ministry of Agriculture, Madžarska
 • Javno preduzeće “Vojvodinašume” Petrovaradin, Srbija
 • Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, Srbija
 • Ministarstvo zaštite životne sredine Srbije, Srbija
 • Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz, Germany

Za spremljanje novic in aktualnih dogodkov nas sledite na spletni strani projekta, na Facebook (#lifelineMDD) ali Instagramu.

Koordinator projekta na ZRSVN:
Monika Podgorelec
e-pošta: monika.podgorelec@zrsvn.si