Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji / LIFE Conservation and management of dry grasslands in Eastern Slovenia (LIFE TO GRASSLANDS – LIFE 14 NAT/SI/000005)

Akronim projekta: LIFE TO GRASSLANDS
Koda projekta: LIFE 14 NAT/SI/000005

Čas trajanja projekta: 1. november 2015 – 31. oktober 2020

Projekt se izvaja s prispevkom LIFE Narava in biodiverziteta, finančnega instrumenta Evropske skupnosti. Projekt sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor RS.
Aktualne informacije o aktivnostih na projektu so dostopne na spletni strani www.lifetograsslands.si ali www.travisca.si
Cilji projekta: Projekt Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji je namenjen vzpostavitvi ugodnega stanja in zagotavljanju dolgoročnega ohranjanja suhih travišč ter nanje vezanih rastlinskih in živalskih vrst na štirih območjih: Haloze, Pohorje, Kum in Gorjanci-Radoha. Vsa štiri območja se soočajo s problemi zaraščanja in opuščanja kmetijske rabe na eni strani in s problemom neustrezne (intenzivne) kmetijske rabe na drugi strani.
Aktivnosti projekta:
Projekt LIFE TO GRASSLANDS bo prispeval k uresničevanju Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015 do 2020), naslavlja pa ravno najbolj ogrožene vrste in habitatne tipe, katerih stanje je na tem območju treba izboljšati. Eden od izzivov projekta je poiskati možnosti za ponovno obdelovanje opuščenih kmetijskih površin in s tem »vrniti življenje traviščem«, ter tako pokazati, da je zagotavljanje prehranske varnosti in varstvo narave mogoče peljati z roko v roki. Če omogočimo travnikom življenje, bodo travniki zagotavljali tudi naše preživetje!
Načrtovane aktivnosti v projektu:

 • Identifikacija območij v zaraščanju, analiza kmetijske rabe in spremljanje stanja habitatnih tipov;
 • Komunikacija in mreženje lastnikov zemljišč in kmetovalcev z namenom zagotavljanja upravljanja na opuščenih zemljiščih;
 • Najem in odkup opuščenih zemljišč (in nadaljnja brezplačna oddaja zemljišč v uporabo skladno z dogovorom) za zagotavljanje trajnostnega upravljanja travišč;
 • Odstranjevanje zarasti/čiščenje zemljišč v različnih fazah zaraščanja;
 • Zagotavljanje trajnostnega upravljanja travišč z usmerjanjem in nudenjem podpore (nabava opreme in strojev) na podlagi sklenjenih dogovorov z lastniki in najemniki;
 • Obnova in vzpostavitev travišč z ekstenzivnimi visokodebelnimi sadovnjaki (nabava sadik in zaščitne opreme, sajenje in izobraževanje na temo vzdrževanja);
 • Povezovanje kmetovalcev z namenom zagotavljanja upravljanja očiščenih površin in površin, kjer je raba neustrezna;
  Priprava načrtov kmetijskih gospodarstev za izbrane – zainteresirane kmetije;
 • Priprava strokovnih podlag za kmetijsko-okoljski program s področja trajnostnega upravljanja travišč za posamezna območja, ki bodo predložene na Ministrstvo za kmetijstvo in Ministrstvo za okolje in prostor z namenom izboljšanja programa KOP OP ukrepov in prilagoditve le teh glede na značilnosti posameznih regij;
 • Aktivnosti in načrt za vzpostavitev blagovne znamke in produktov vezanih na suha travišča, sadovnjake, pašo, košnjo (delavnice, trženje, promocija);
 • Promocijske in izobraževalne aktivnosti – sodelovanje in programi/pripomočki za šole, izobraževanja za kmetovalce, občine, komunikacija z odločevalci s področja kmetijstva in okolja na nacionalnem nivoju, oprema interpretacijskih in info točk, vsebinska dopolnitev obstoječih interpretacijskih poti, publikacije;

Vodilni partner projekta je Zavod RS za varstvo narave, partnerji projekta so; PRJ HALO, podeželsko razvojno jedro; Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj; Krajevna skupnost Dobovec in Društvo Gorjanske košenice.

Vodja projekta LIFE TO GRASSLANDS
dr. Nika Debeljak Šabec
Naslov: Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 230 95 42
E-pošta: nika.debeljak@zrsvn.si