LJUBA – Ljudje za barje – ohranjanje biotske pestrosti na Ljubljanskem barju.
Vrednost celotnega projekta je 554.274,20 evra in je 94,9% sofinanciran s strani Evropske gospodarske skupnosti (EEA grants).

Partnerji projekta:
– Zavod RS za varstvo narave – ZRSVN (nosilec projekta)
– KGZS, Zavod Ljubljana, Oddelek za kmetijsko svetovanje
– Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti – ZRC  SAZU
– Krajinski park Ljubljansko barje – KPLB

Opis projekta:
Namen projekta je bil izboljšati stanje treh kvalifikacijskih habitatnih tipov – mokrotni travniki z modro stožko, vlažni mezotrofni travniki z lisičjim repom in zdravilno strašnico in nizko barje, ter štirih kvalifikacijskih vrst – kukavičevke Loeselove grezovke in metuljev barjanskega okarčka, strašničinega mravljiščarja in travniškega postavneža na Natura 2000 območju Ljubljansko barje. Z izboljšanjem stanja omenjenih habitatnih tipov in vrst smo želeli prispevati tudi k izboljšanju stanja tudi drugih organizmov in njihovih življenjskih prostorov.
Ljubljansko barje je s stališča ohranjanja biotske pestrosti eno najpomembnejših območij pri nas, saj na njem živijo številne redke, ogrožene in zavarovane živalske in rastlinske vrste. Stanje številnih vrst in njihovih habitatov na Ljubljanskem barju se je v zadnjih desetletjih naglo poslabšalo, eden od pomembnih vzrokov za to pa so spremembe v kmetijski rabi. Poleg vzpostavitve primernega upravljanja na travnikih je zato ena glavnih nalog projekta tudi izboljšanje sodelovanja med kmetijsko in naravovarstveno stroko na tem območju.

Splošni cilj projekta: Učinkovitejše upravljanje in spremljanje stanja Natura 2000 območja Ljubljansko barje.

Aktivnosti projekta:
– Na Ljubljanskem barju smo sodelovali s kmeti ter jim svetovali kmetijsko prakso v smeri trajnostnega gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči;
– Skozi projekt smo vzpostavljali dolgoročno sodelovanje med kmetijsko in naravovarstveno stroko in se povezati z ljudmi, ki živijo z barjem;
– Skozi projekt smo ohranjali travišča Ljubljanskega barja;
– V projektu smo zbrali podatke o določenih ogroženih vrstah o katerih nismo imeli podatkov o razširjenosti na Ljubljanskem barju;
– Tekom projekta smo spremljali Program razvoja podeželja za območje Ljubljansko barje in predlagali boljše prilagoditve za bodoči Program razvoja podeželja.

Aktivnosti Zavoda RS za varstvo narave v projektu:
Zavod RS za varstvo narave je bil nosilec projekta LJUBA in odgovoren za upravljanje in koordinacijo načrtovanih aktivnosti, za revitalizacijo nizkega barja na Strajanovem bregu, projektne publikacije in objave v medijih ter neposredno komunikacijo z upravljalci kmetijskih površin in ostalimi deležniki.

Spletna stran projekta: http://www.ljuba.si/

Kontakt na Zavodu RS za varstvo narave:
Primož Glogovčan
Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana
e-pošta: primoz.glogovcan@zrsvn.si