Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri

Akronim: Natura Mura

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Projekt sledi izhodiščem Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020. Izvaja se v okviru prednostne naložbe »Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami« in specifičnega cilja »Izboljšanje stanja evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov, prednostno tistih s slabim stanjem ohranjenosti in endemičnih vrst« ter je eden od prednostnih projektov za izvedbo v okviru Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020).

Trajanje projekta: 1. 3. 2020 – 30. 11. 2023

Projektni partnerji: Zavod RS za varstvo narave (vodilni partner), Direkcija RS za vode, Zavod za gozdove Slovenije, Slovenski državni gozdovi, Občina Velika Polana in Razvojni center Murska Sobota.

Skupna vrednost projekta: 4.571.854,99 EUR, vrednost del ZRSVN: 728.161,06 EUR.

Spletna stran projekta: https://natura-mura.eu/     

Opis projekta: Trenutno stanje poplavnega območja reke Mure je v slabem ohranitvenem stanju. Projekt naslavlja ključne grožnje, kot so regulirana rečna struga, klimatske spremembe, tujerodne invazivne rastline in bolezni, intenzifikacija rabe poplavnega prostora in opuščanje rabe ekstenzivnih travišč.
Projekt Natura Mura združuje aktivnosti iz področja vodarstva, gozdarstva in interpretacije narave. Projektno območje izvedbe akcij je v celoti na Natura 2000 in Biosfernem območju Mura, katero je pod okriljem UNESCA.
Ključni sklopi neposrednih projektnih aktivnosti so:

 1. Obnova rečne dinamike in vodnih habitatov:
 • obnova mrtvic (Zaton, Podkova), vzpostavitev mreže mlak v gozdnem prostoru, obnova rokavov (Dokležovje II, Lukačeva struga, Besnica II, Srednja Bistrica, Alter graba, Dokležovje I), ukrepi za omogočanje kontroliranih širitev struge Mure (Petanjci, Mota II, Konjišče, Dokležovje).
 1. Vzdrževanje in obnova poplavnih gozdov:
 • obnova obrečnega vrbovja, jelševja in jesenovja (GHT 91E0) in izvedba poskusnih ukrepov naravnega pomlajevanja,
 • obnova poplavnih hrastovo-jesenovi-brestovi gozdov (GHT 91F0) in izvedba poskusnih ukrepov naravnega pomlajevanja,
 • obnova poplavnega gozda na območju posušenega jelševega sestoja na območju Banute.
 1. Vzdrževanje in obnova mokrotnih travišč:
 • obnova travišč na površinah v zaraščanju in zagotovitev trajnostne rabe travišč na območju Velike Polane.
 1. Ukrepi varstva pomembnih delov habitatov območja Natura:
 • odkupi najvrednejših površin poplavnih gozdov, mrtvic, mokrišč.
 1. Vzpostavitev celovite interpretacije na območju Natura 2000 Mura:
 • vzpostavitev celovite interpretacije vezane na lokacije izvedenih aktivnosti obnove habitatov vzdolž celotnega toka Mure (interpretacijske točke, učne poti, igrišča v naravi, info sobe …).

Vloga Zavoda RS za varstvo narave v projektu: Kot vodilni partner bomo skrbeli za vodenje in koordinacijo projekta ter komunikacijske aktivnosti. Ključno nalogo imamo pri odkupu zasebnih zemljišč v imenu Republike Slovenije.

Vodja projekta:
Aleksander Koren
Naravovarstveni svetnik
tel: 02/33 31 382
e-pošta: aleksander.koren@zrsvn.si